Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2006/2007Powrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2006/2007”

I. Zamawiający : Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach, z siedzibą 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02 ; fax (033) 874 60 02.

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego pokój nr 1, ewentualnie za pośrednictwem poczty.

IV. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2006/2007”.

Kody i oznaczenia CPV :
60.11.00.00-2 – Usługi pasażerskiego transportu lądowego

Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe świadczone w dniach nauki szkolnej polegające na codziennym dowożeniu uczniów do podanych w zamówieniu szkół z wymienionych miejscowości i odwożeniu ich trasą powrotną po zakończeniu nauki szkolnej.

d) Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Śleszowicach :
- z miejscowości Tarnawa Górna przystanek „Krzyżówka” – 16 uczniów
- z miejscowości Tarnawa Górna przystanek „Kapliczka” – 10 uczniów
- z miejscowości Śleszowice przystanek „Rówieniec” – 9 uczniów

Jeden przywóz dziennie uczniów na godz. 725 rozpoczęcie zajęć o godz. 750.
Jeden odwóz dziennie uczniów z przed budynku szkoły o godz. 1340.

e) Dowóz uczniów do Gimnazjum w Tarnawie Dolnej :
- z miejscowości Tarnawa Górna przystanek „Krzyżówka” – 22 uczniów
- z miejscowości Tarnawa Górna przystanek „Sklep” – 7 uczniów
- z miejscowości Śleszowice przystanek „Krzyżówka” – 23 uczniów
- z miejscowości Śleszowice przystanek „Rówieniec” – 2 uczeń
- z miejscowości Śleszowice przystanek „Ośrodek Zdrowia” – 8 uczniów
- z miejscowości Tarnawa Dolna przystanek „Franiki” – 4 uczniów

Jeden przywóz dziennie uczniów na godzinę 735 rozpoczęcie zajęć o godz. 745.

Dwa odwozy dziennie uczniów :
- o godz. 1330 – 38 uczniów
- o godz. 1415 – 34 uczniów

f) Dowóz uczniów do Gimnazjum w Zembrzycach :
- z miejscowości Marcówka przystanek „Sklep” – 38 uczniów

Jeden przywóz dziennie uczniów odjazd z przystanku o godz. 710 rozpoczęcie zajęć o godz. 745.

Jeden odwóz dziennie uczniów z przed budynku Gimnazjum o godz. 1435.

Wykonawca zobowiązuje się zdobyć informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30 dni od daty podpisania umowy.

VII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy.
b) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
c) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d)Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
e) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
f) ponad to Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;

VIII. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

IX. Kryterium wyboru oferty najkorzysteniejszej będzie cena ofertowa - 100%.

X. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 1 w terminie do dnia 16.08.2006 r. godz. 1100.

XI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 08.08.2006 r.
Data publikacji: 2006-08-08

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 55.150,00 brutto
Cena najdrozszej: 55.150,00 brutto


"BESKIDUS" Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Suchej Beskidzkiej Spólka z o.o.
Rynek 19, 34-200 Sucha Beskidzka
Plik do pobrania: siwz.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl