Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont budynku Szkoły Podstawowej w JaworznejPowrót

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont budynku Szkoły Podstawowej w Jaworznej
Wspólny Słownik Zamówień: 45453000-7
Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2006-10-30
Termin zwi±zania ofert±: 30 dni

Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nieodpłatnie można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju 10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.laskowa.iap.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami s±:
· w zakresie proceduralnym:
1 Joanna Jędrzejek- Karteczka - Inspektor tel. ( 018) 3333068.
· w zakresie merytorycznym:
1 Jan Orzeł - Inspektor tel. (018) 3333068

Oferty należy składać siedzibie Zamawiaj±cego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 2006-08-10 do godz. 10:00.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert czę¶ciowych.

W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póĽn. zm.), spełniaj±cy warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
Nr Warunek: Sposób oceny:
1 O¶wiadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia O¶wiadczenie o spełnianiu warunków okre¶lonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2 O¶wiadczenie z art. 24 o niewykluczeniu O¶wiadczenie o niewykluczeniu z postępowania

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%
Laskowa dnia: 2006-07-31Data publikacji: 2006-07-31

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 73.016,87
Cena najdrozszej: -


Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe
LIMDROG Sp. z o.o.
Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 87
Plik do pobrania: Oferta wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Oswiadczenie z art. 22 ust.1.doc
Plik do pobrania: Oswiadczenie z art. 24.doc
Plik do pobrania: wykaz niezbednych narzedzi.doc
Plik do pobrania: WYKAZ robot.doc
Plik do pobrania: UMOWA projekt.doc
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: kosztorys.zip
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl