Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 250.000 złotych na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytówPowrót

IOGK.340-19/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057. e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcamijest skarbnik gminy Sylwia Smreczak tel.(018) 3317 002 wew. 326.

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości nie przekraczającej 60 000 euro.

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 250.000 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - usługa - CPV 66130000-0.
- kwota kredytu 250.000 złotych,
- uruchomienie kredytu w dniu 15.09.2006r. w jednej transzy,
- okres kredytowania 5 lat,
- karencja w spłacie 12 miesięcy,
- spłata kredytu co kwartał 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 20 grudnia,
- spłata I raty kapitałowej 30 września 2007 r.
- spłata ostatniej raty kapitałowej 30 czerwca 2011 r.,
- spłata odsetek, co miesiąc- dniem spłaty odsetek jest 30 dzień miesiąca,
- zabezpieczenie kredytu- weksel in blanco,
- żródło spłaty kredytu – dochody budżetu gminy.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, zadanie nie jest podzielone na części.

6. Termin wykonania zamówienia: 15.09.2006 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnienie przez Wykonawcę wymagań wynikających z art. 22 ust. 1 p.1- 2 oraz p. 4 ( w powiązaniu z przesłankami wykluczenia wg art. 24) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, złożonych przez Wykonawcę, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - cena 100 pkt za najniższą cenę, - waga 100 %.

9. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9, do dnia 10.08.2006, godz.9,00.

10. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

11. Umowa ramowa – nie dotyczy.
12. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy
13. Aukcja elektroniczna- nie dotyczy.

Wójt Gminy Janusz PotaczekUmieszczono na stronie internetowej, portalu UZP i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 02.08.2006r.
Zdjeto z tablicy ogłoszeń w dniu........................


Data publikacji: 2006-08-02

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 37755,89 złotych
Cena najdrozszej: 37755,89 złotych


Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej 34-730 Mszana Dolna, ul. Rynek 1. Cena wybranej oferty wynosi 37755,89 złotych.
Jest to jedyna oferta złożona w tym postępowaniu,
Plik do pobrania: Specyfikacja.doc
Plik do pobrania: for_oferty.doc
Plik do pobrania: oswiadczenie.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl