Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont drogi rolniczej „Pod Las” w MarcówcePowrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Remont drogi rolniczej „Pod Las” w Marcówce”

I. Zamawiający : Gmina Zembrzyce, siedziba 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02; fax (033) 8770 700 zwanym dalej Zamawiającym.

Adres strony internetowej gdzie jest dostępna specyfikacja www.zembrzyce.pl
Adres poczty elektronicznej gminazembrzyce@poczta.fm

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : 34-210 Zembrzyce 540 pokój nr 14, za pośrednictwem poczty, ewentualnie pobrać ze strony internetowej www.zembrzyce.pl Specyfikacja jest dostępna nieodpłatnie.

IV. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Remont drogi rolniczej „Pod Las” w Marcówce”.

Planowany remont drogi gminnej na terenie gminy Zembrzyce określona w tej Specyfikacji obejmuje drogę o nazwie „Pod Las” – odcinek długości 300 mb. Początek modernizowanego odcinka to km 0+250 – 0+550.
Zakres remontu obejmuje :
- wykonanie korytowania korpusu drogi na długości 300,00 mb i szerokości 3,0 mb spycharką gąsienicową, średnio 30,0 cm grubości.
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego /pospółka rzeczna/, grubość warstwy po uwałowaniu 18,0 cm /pospółka rzeczna – materiał inwestora/
- wykonanie warstwy nawierzchni z kamienia naturalnego /tłuczeń/, grubość warstwy po uwałowaniu 10,0 cm
- zaklinowanie warstwy tłucznia klińcem 5-25 mm, przy normie 0,02156 t/m2
- urobek pospółki w korycie rzeki w miejscu wskazanym przez inwestora tj. wykop i załadunek na samochody oraz transport na odległość 5 km.

45233142-6 roboty w zakresie napraw dróg


V. Osoby upoważnione do kontaktów :
W sprawach formalnych osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Przemysław Fidelus , tel. (033) 874 60 02.
W sprawach technicznych osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami Mieczysław Talaga, tel. (033) 874 60 02.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 16 październik 2006 r.

VIII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy.
b) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
c) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d)Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
e) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
f) ponad to Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;

IX. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

X. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będą
cena ofertowa - 100%

XI. Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce pokój nr 14 w terminie do dnia 17.08.2006 r. godz. 1100.

XII. Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce na Sali narad w terminie do dnia 17.08.2006 r. godz. 1130.

XIII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 02.08.2006 r.


Data publikacji: 2006-08-02


Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 40.680,90 zł brutto
Cena najdrozszej: 40.680,90 zł brutto


Transport Ciężarowy Roboty Ziemne
Adam Kubielas
Zembrzyce 330
34-210 Zembrzyce
Plik do pobrania: SIWZ.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl