Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa drogi "Kaleń" w miejscowo¶ci KobyłczynaPowrót

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Odbudowa drogi "Kaleń" w miejscowo¶ci Kobyłczyna

Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6
Termin wykonania zamówienia : 30 wrze¶nia 2006r
Termin zwi±zania ofert±: 30 dni

Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju 11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.laskowa.iap.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami s±:
· w zakresie proceduralnym:
1 Joanna Jędrzejek- Karteczka - Inspektor tel. ( 018) 3333076 wewn. 45
· w zakresie merytorycznym:
1 Marek Greń - Inspektor UG tel. (018 ) 3333068 wewn. 41

Oferty należy składać siedzibie Zamawiaj±cego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 2006-08-16 do godz. 10:00.

Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert czę¶ciowych

W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póĽn. zm.), spełniaj±cy warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
Nr Warunek: Sposób oceny:
1 O¶wiadczenia z art. 22 i 24 O¶wiadczenia z art. 22 i 24

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%

Laskowa dnia: 2006-07-31


Data publikacji: 2006-07-31


Plik do pobrania: siwz.doc
Plik do pobrania: Oferta wykonawcy.doc
Plik do pobrania: kosztorys.xls
Plik do pobrania: oswiadczenia.doc
Plik do pobrania: Projekt umowy .doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl