Portal Wtorek - 21 wrzesnia 2021 Darii, Mateusza, Wawrzyńca     "Wiatr nigdy nie sprzyja temu, kto nie wie, dok±d i¶ć" - przysłowie włoskie
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa po powodzi drogi "Nad Karczm±" w miejscowo¶ci Krosna Powrót

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Odbudowa po powodzi drogi "Nad Karczm±"
w miejscowo¶ci Krosna

Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6
Termin wykonania zamówienia : 30 paĽdziernika 2006r
Termin zwi±zania ofert±: 30 dni

Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju 11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.laskowa.iap.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami s±:
· w zakresie proceduralnym:
1 Joanna Jędrzejek- Karteczka - Inspektor tel. ( 018) 3333076 wewn. 45
· w zakresie merytorycznym:
1 Marek Greń - Inspektor UG tel. (018 ) 3333068 wewn. 41

Oferty należy składać siedzibie Zamawiaj±cego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 2006-08-16 do godz. 10:00.

Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert czę¶ciowych

W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póĽn. zm.), spełniaj±cy warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
Nr Warunek: Sposób oceny:
1 O¶wiadczenia z art. 22 i 24 O¶wiadczenia z art. 22 i 24

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%

Laskowa dnia: 2006-07-27


Data publikacji: 2006-07-27

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 119.050,53
Cena najdrozszej: -


Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe
LIMDROG Sp. z o.o.
34-600 Limanowa
ul. M. B. Bolesnej 87
Plik do pobrania: Oferta wykonawcy.doc
Plik do pobrania: wykaz niezbednych narzedzi.doc
Plik do pobrania: WYKAZ robot.doc
Plik do pobrania: oswiadczenia.doc
Plik do pobrania: siwz.doc
Plik do pobrania: Nad Karczma-OF.xls
Plik do pobrania: UMOWA Nr.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl