Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na: ”Roboty drogowe - Modernizacja drogi gminnejPowrót

1. Pełna nazwa zamawiającego : Gmina Ropa
38-312 Ropa 733 woj. małopolskie
tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17
2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: ”Roboty drogowe - Modernizacja drogi gminnej Pociecha w miejscowości Ropa"
3. Formularz (w cenie 10 zł) zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa, 38 – 312 Ropa 733, pokój nr 14 w godz. 7 20 - 15 20. Specyfikacja udostępniona jest
również na stronie internetowej www.ropa.iap.pl
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia : 15 września 2006 r.
7. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1) Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 zakresy robót o ilości nie mniejszej niż objęta przedmiotowym zamówieniem,
3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia w zakresie budowy dróg wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
4) wykażą się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. dysponują środkami potrzebnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia,
5) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
6) W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1 ust. 2–5 niniejszego rozdziału.
7) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
8) Udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace.
8. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 60.000 EURO Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Kryteria wyboru Wykonawcy: Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena z wagą 100%.
10. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w:Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa - pokój nr 1 . Koperta powinna być oznaczona : przetarg nieograniczony na Roboty drogowe - ”Modernizacja drogi gminnej Pociecha w miejscowości Ropa". Termin składania ofert upływa dnia 09.08.2006 r. o godz. 9 45 .
11.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 (parter) w dniu 09.08.2006 r. o godz. 10 00 .
12. Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do 08.09.2006 r.
13. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Roman Gruca - pok. nr 14 (I p).
Wójt Gminy Ropa
(-) Jan Morańda

Data publikacji: 2006-08-01


Plik do pobrania: SIWZ-droga POCIECHA-2006-FOGR-nowa ustawa.doc
Plik do pobrania: zał nr 1.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl