Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na budowę Cmentarza Kommunalnego w Porębie Wielkiej - kontynuacjaPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 OŚWIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. OŚWIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę Cmentarza Kommunalnego w Porębie Wielkiej - kontynuacja.

Wspólny Słownik Zamówień: 45.23.32.22-1

Termin wykonania zamówienia: 2006-10-16

Termin związania ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100 %

Zakres zamówienia obejmuje :
1. Wykonanie fundamentów pod budynek kostnicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Tyszkiewicza.
2. Wykonanie podbudowy ograniczonej obrzeżami wraz z robotami ziemnymi pod chodniki wewnątrz cmentarza - segment II i III.
Szczegółowy zakres robót określa:
-dokumentacja projektowa,
-przedmiary robót,
-szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
które stanowią załączniki do nin. specyfikacji.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami jest:
w zakresie procedularyny:
Pani inspektor AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl ,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66, wew. 24.
fax. 33 (prefix) 844-15-68

w zakresie merytorycznym:
Pani inspektor ZDZISŁAWA CIAPUŁA, e-mail: z.ciapula@oswiecim-gmina.pl ,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66, wew. 31.
fax. 33 (prefix) 844-15-68

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 21.

Termin składania ofert upływa dnia 2006-08-08 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-08-08 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego, lok. 30 - sala sesyjna.


Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejsze z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniających warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pokój 21 lub klikając na poniższe załączniki:Data publikacji: 2006-07-25

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert:
Odrzucono ofert:
Cena najtanszej:
Cena najdrozszej:


Wygrywajacy: Zakład Ogólnobudowlany Zdzisław Zielke

ul. Szopena 26B/11
41-400 Mysłowice
Cena oferty: 57 946.46 złPlik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Oswiadczenie - zalacznik nr 1.pdf
Plik do pobrania: FORMULARZ OFERTOWY.pdf
Plik do pobrania: Wzor projektu umowy.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacje techniczne.pdf
Plik do pobrania: Projekt Budowlano-Wykonawczy - Budynek kostnicy.pdf
Plik do pobrania: Projekt Budowlano-Wykonwczy - Urzadzenie cmntarza komunalnego w solectwie Poreba Wielka.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robot - Budynek kostnicy na cmentarzu w solectwie Poreba Wielka.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robot - Urzadzenie cmentarza komunalnego w solectwie Poreba Wielka - zagospodarowanie terenu.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl