Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na przebudowę ul. Leśnej w Brzezince - nawierzchnia asfaltowaPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 OŚWIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. OŚWIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Leśnej w Brzezince - nawierzchnia asfaltowa.

Wspólny Słownik Zamówień: 45.23.31.42-6

Termin wykonania zamówienia: 2006-08-31

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 2.000,00 (słownie: dwa tysiące złoych 00/100)

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100 %

Opis zakresu robót do wykonania:

Położenie nowego dywanika asfaltowego na odcinku II a ul. Leśnej w Brzezince o długości 312 m i szerokości jezdni 5,5 m. Początek od skrzyżowania z ul. Wiślaną i Skotnicką do zakończonego poprzednio odcinka. W ramach robót należy wykonać frezowanie, następnie położyć warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego oraz warstwę ścieralną. Jezdnia na tym odcinku ma spadek poprzeczny daszkowy i=2%.
Szczegółowy zakres robót określa część projektu technicznego dot. tego zakresu, przedmiar robót, oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - niniejsze dokumenty są załącznikami do SIWZ i stanowią jej integralną część.

Obecnie na tym odcinku są już prowadzone prace dotyczące utwardzenia poboczy wykonania wjazdów na posesje oraz odbudowy rowów. Wykonawca wybrany w drodze tego postępowania będzie musiał ściśle współpracować z Wykonawcą wykonującym w/w zakres .

Zamawiający na przedmiot zamówienia żąda udzielenia minimum 36 miesięcy okresu gwarancji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót stosownie do posiadanych środków finansowych.

Niniejsze Zadanie jest realizowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami jest:
w zakresie procedularyny:
Pani inspektor AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl ,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66, wew. 24.
fax. 33 (prefix) 844-15-68

w zakresie merytorycznym:
Pani inspektor GRAŻYNA KOLASA, e-mail: g.kolasa@oswiecim-gmina.pl ,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66, wew. 24.
fax. 33 (prefix) 844-15-68

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 21.

Termin składania ofert upływa dnia 2006-08-01 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-08-01 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego, lok. 30 - sala sesyjna.


Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejsze z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniających warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pokój 21 lub klikając na poniższe załączniki:


Wyniki przetargu:

EUROVIA POLSKA SA Mysłowice
41-400 Mysłowice
ul. Sosnowiecka 11
Odział Bielsko-Biała
43-392 Międzyrzecze Górne 83
Cena oferty - 88.119,14 złotych


Plik do pobrania: Przedmiar robót
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna - czesc 1
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna - czesc 2
Plik do pobrania: Przekrój typowy
Plik do pobrania: Profil podłużny
Plik do pobrania: Przekroje poprzeczne - cześć I
Plik do pobrania: Przekroje poprzeczne - cześć II


Plik do pobrania: Specyfikacja SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Wzor formularza oferty.pdf
Plik do pobrania: Wzor umowy.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 1.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 2.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 3.pdf
Plik do pobrania: Plan sytuacyjny 1.jpg
Plik do pobrania: Plan sytuacyjny 2.jpg
Plik do pobrania: Plan sytuacyjny 3.jpg
Plik do pobrania: Plan sytuacyjny 4.jpg
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl