Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Dobrzykowice - PRZETARG POWYŻEJ 60000 EUROPowrót

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 186 z dnia 21.07.2006 POZYCJA 37880
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Czernica: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Dobrzykowice
Publikacja obowiązkowa. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Urząd Gminy Czernica, do kontaktów: Jadwiga Michalak, ul. Kolejowa 3 lok. 28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3180177 w. 26, fax 071 3180124, e-mail: czernica@dolnyslask.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.czernica.iap.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: Urząd Gminy Czernica, Jadwiga Michalak, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, woj. donośląskie, tel. 71 3180177 wew. 26, fax 71 3180177, e-mail: czernica@iap.pl, www.czernica.iap.pl.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Inne:przebudowa drogi.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 11.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o
nawierzchni asfaltowej w miejscowości Dobrzykowice.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług:
roboty budowlane, wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Dobrzykowice.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Dobrzykowice.
szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia zawiera projekt budowlany oraz przedmiar robót dołączony do SIZW
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy,
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: w postępowaniu mogą wziąć udział
wykonawcy którzy:
1. spełniają warunki określone w art22 ust. 1 ustawy
2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy
3. spełniają wymogi określone w SIWZ

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.00.00.00.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia zawiera projekt budowlany oraz przedmiar robót dołączony do SIZW
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w dniach: 75
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
111.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: 1. oferent zobowiązany jest wnieść wadium zgodnie z art. 45 ustawy w wysokości 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)
2. szczegółowe postanowienia odnośnie wadium zawiera SIWZ 2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: 1. spełniają warunki określone w art 22 ust.1 ustawy
2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy
3. spełniają wymogi określone w SIWZ
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert.
2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego i właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie conajmniej 2 zamówień obejmujących roboty budowlane odpowiadające swoim
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem wartości netto
robót, daty i miejsca wykonania.
4. dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane (pkt.3) zostały wykonane należycie (w dokumencie tym
winny się znajdować zapisy dotyczące: terminu wykonania robót, wartości netto wykonanych robót, nazwy
odbiorcy robót, zakres wykonanych robót, informacji że roboty zostały wykonane należycie oraz podpisy osób
uprawnionych).
5. uprawnienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót drogowych, wynikające z przepisów
Prawa budowlanego wraz z zaświadczeniem wpisu na listę członków właściwej Izby Samorządu
Zawodowego.
6. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w którym wykonawca posiada
rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wystawiona
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.(zamawiający wymaga aby wysokość
w/w środków finansowych lub zdolność kredytowa była nie niższa niż 300.000 zł)
7. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działaności gospodarczej na kwotę conajmniej 200.000 zł
8.oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy
9. oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony intemetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czernica.iap.pl.
Opłata: 95 Waluta PLN.
Warunki i sposób płatności: przelewem lub gotówką w kasie Urzędu Gminy.
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu
konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2006 godzina
09:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty:
polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 25.08.2006, godzina 09:15, Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
Czernica
sala sesyjna nr 19.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI. 1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 14.07.2006.


Data publikacji: 2006-07-21

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 599 502,50zł
Cena najdrozszej: 608 964,10zł


Wygrywajacy: REMDRO sp. z o.o.
Regon: 930053835
Czajkowskiego 11-13
51-171 Wrocław
Powiat wrocławski
Wojewodztwo dolnoślaskie
Telefon: 71 325 47 86
Fax: 71 325 14 76
Adres www: -----------------
Adres e-mail: ----------------
Cena oferty: 599 502,50zł w tym VAT 108 107,01zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ -remont drogi ulica Krótka Dobrzykowice.doc
Plik do pobrania: harmonogram.doc
Plik do pobrania: Opis techn.- Dobrzykowice.doc
Plik do pobrania: rysunki szt.27.rar
Plik do pobrania: Przedmiar.doc
Plik do pobrania: Specyfikacje Dobrzykowice.doc
Plik do pobrania: Kosztorys ofertowy- Dobrzykowice.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl