Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Stabilizacja osuwisk wraz z liwkdiacją skutków w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Laskowa w miejscowościach Laskowa, Kamionka Mała, Krosna, Żmiąca i SechnaPowrót

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY
GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa,
www.laskowa.iap.pl e-mail: gmina@laskowa.iap.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Stabilizacja osuwisk wraz z likwidacją skutków w infrastrukturze drogowej
na terenie Gminy Laskowa w miejscowościach Laskowa, Kamionka Mała, Krosna, Żmiąca i Sechna”

Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6
Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2006-11-30
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 30 000.00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 zł)

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 200 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.laskowa.iap.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
· w zakresie proceduralnym:
1 Joanna Jędrzejek- Karteczka - Inspektor tel. ( 018) 3333068.
· w zakresie merytorycznym:
1 Marek Greń - Inspektor UG tel. (018 ) 3333068

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 2006-08-16 do godz. 10:00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
Nr Warunek: Sposób oceny:
1 Oświadczenia z art. 22 i 24 Pzp Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%


Laskowa dnia: 2006-06-23


Data publikacji: 2006-06-23

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 1.825.606,07
Cena najdrozszej: --


Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe
"LIMDROG" Sp. z o.o.
ul. Matki Boskiej Bolesnej 87
34-600 Limanowa
te. 018 3373672
Plik do pobrania: Oferta wykonawcy.doc
Plik do pobrania: specyfikacje techniczne.rar
Plik do pobrania: projekt.rar
Plik do pobrania: kosztorysy.rar
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Oswiadczenia z art. 22 i 24.doc
Plik do pobrania: wykaz niezbednych narzedzi i urzadzen.doc
Plik do pobrania: wykaz osob i podmiotow wykonujacych zamowienie.doc
Plik do pobrania: wykaz wykonanych robot budowlanych.doc
Plik do pobrania: Projekt umowy na roboty .doc
Plik do pobrania: Sprostowanie siwz.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl