Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zbycie nieruchomości DOBRZYKOWICEPowrót

Czernica, dnia 26 marca 2003r.
L.dz.0621/16/03

WÓJT GMINY CZERNICA
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych / działki budowlane / w obrębie Dobrzykowice

Dla n/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
Księgę Wieczystą KW 20 340

Przedmiotem sprzedaży są:
1/ działka nr 340/4 o pow. 9895 m2 - cena wywoławcza 221 650 zł
2/ działka nr 340/5 o pow. 9084 m2 - cena wywoławcza 203 480 zł
3/ działka nr 340/6 o pow. 2984 m2 - cena wywoławcza 72 060 zł
4/ działka nr 340/7 o pow. 5816 m2 - cena wywoławcza 130 280 zł
5/ działka nr 340/8 o pow. 10071 m2 - cena wywoławcza 225 590 zł
6/ działka nr 340/9 o pow. 14047 m2 – cena wywoławcza 314 650 zł
7/ działka nr 340/10 o pow. 8870 m2 – cena wywoławcza 198 690 zł

W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica działki nr 340/4, 340/5, 340/7,
340/8, 340/9, 340/10 znajdują się w kompleksie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Działka nr 340/6 jest oznaczona symbolem MN UH zabudowa mieszkaniowa oraz usługi handlu.
Dojazd do działek z drogi gminnej. Istnieje możliwość wykonania przyłącza wodociągowego do sieci gminnej.

Przetarg odbędzie się dnia 17 kwietnia 2003r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19 ).

W przetargu mogą brać udział polskie osoby fizyczne i osoby prawne .
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość / w przypadku osób prawnych umowy spółki ,aktualnego wyciągu z rejestru handlowego , aktualnej potwierdzonej listy wspólników oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki./.
Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na konto Urzędu Gminy w Czernicy
nr 95851020-2088-36010-00 Bank Spółdzielczy w Oławie Oddział Jelcz Laskowice wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej dla każdej z działek osobno w terminie do dnia 11 kwietnia 2003r.
Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpłynięcia na wskazane wyżej konto Gminy środków pieniężnych.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 1% /jeden procent /
Do ceny nabycia działki budowlanej zostaną doliczone koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej
w wysokości: 653 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,
ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77.
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Data publikacji: 2003-03-27
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl