Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Roboty remontowe przy Zespole Szkół w Tarnawie DolnejPowrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Roboty remontowe przy Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej”

I. Zamawiający : Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tarnawie Dolnej

Siedziba : Tarnawa Dolna nr 272, 34-210 Zembrzyce, powiat suski, województwo małopolskie zwanym dalej Zamawiającym.

Adres strony internetowej gdzie jest dostępna specyfikacja www.zembrzyce.pl
Adres poczty elektronicznej gminazembrzyce@poczta.fm

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : 34-210 Zembrzyce 540 pokój nr 14 tel. , tel. (033) 874 60 02, (033) 877 07 00, za pośrednictwem poczty, ewentualnie pobrać ze strony internetowej www.zembrzyce.pl Specyfikacja jest dostępna nieodpłatnie.

IV. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Roboty remontowe przy Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej”
Roboty obejmują następujący zakres :
a) roboty zewnętrzne :
- droga i plac z kostki brukowej
- plac zabaw – roboty ziemne
- ogrodzenie sali gimnastycznej
- ogrodzenie szkoły – tynk mozaikowy cokołu
b) budynek biblioteki :
- wymiana stolarki okiennej
- remont ścian zewnętrznych
- posadzka w kotłowni
- pokrycie daszków nad wejściem blacha trapez
c) sala gimnastyczna
- remont dachu malowanie
- remont dachu demontaż śniegołazów
- malowanie elewacji Sali gimnastycznej
- fundament malowanie i remont cokołu
- remont schodów wejściowych
d) malowanie elewacji budynku szkoły

CPV - 45432100: Kładzenie i wykładanie podłóg
CPV - 45453100: Roboty renowacyjne
CPV - 45421100: Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

V. Osobą upoważnioną do kontaktów :
Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Przemysław Fidelus , tel. (033) 874 60 02.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 90 dni od daty podpisania umowy.

VIII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

IX. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

X. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będą
cena ofertowa - 100%

XI. Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce pokój nr 14 w terminie do dnia 26.07.2006 r. godz. 1100.

XII. Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce na Sali narad w terminie do dnia 26.07.2006 r. godz. 1130.

XIII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

XIV. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest nieodpłatna.

Zembrzyce, dnia 17.07.2006 r.


Data publikacji: 2006-07-17

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 202.029,56
Cena najdrozszej: 20.507,76


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
Wojciech Hajdyła
ul. Kościelna 12/2
34-200 Sucha Beskidzka
Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 20.029,56
Cena najdrozszej: 208.507,76


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
ul. Kościelna 12/2
34-200 Sucha Beskidzka
Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 202.029,56
Cena najdrozszej: 208.507,76


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
Wojciech Hajdyła
ul. Kościelna 12/2
34-200 Sucha Beskidzka
Plik do pobrania: SIWZ.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl