Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach przy ulicy Szkolnej 1 .Powrót

Czernica, dnia 17 lipca 2006r.


L.dz. 341/P- 20/2006


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 60 000 euro

Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach przy ulicy Szkolnej 1


1. Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej
w Dobrzykowicach przy ulicy Szkolnej 1
Zakres robót do wykonania:
1) Roboty budowlane
a) roboty murowe i rozbiórkowe
b) roboty tynkarskie
c) okładziny ścienne, podłoża, posadzki, wywiezienie gruzu
d) stolarka
e) malowanie
2) roboty instalacji sanitarnych połączone z wymianą wyposażenia sanitariatów
3) roboty instalacji elektrycznych

nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45.45.30.00 – 7 roboty remontowe i renowacyjne
45.41.00.00 – 4 tynkowanie
45.31.10.00 - 0 roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45.33.12.20 – 4 instalowanie układu konfekcjonowania powietrza
45.33.24.00 - 7 roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a) spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b) spełniają wymagania określone w SIWZ
4. Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2) umowa spółki- w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna
3) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
4) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp
5) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
6) uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót
7) dowód wpisu kierownika robót na listę właściwej izby samorządu zawodowego wraz
z zaświadczeniem wystawionym z terminem ważności przekraczającej datę otwarcia ofert
8) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat ( 2000 – 2005) robót budowlanych ( co najmniej dwie) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia ( każda) , z podaniem wartości netto robót, zakresu wykonanych robót, daty i miejsca wykonania
9) dokumenty potwierdzające, że roboty , o których mowa w pkt 8, zostały wykonane należycie
( w dokumencie tym winny znajdować się zapisy dotyczące terminu wykonania roboty,
wartości netto wykonanej roboty ze wskazaniem jakie prace wykonano, nazwę odbiorcy
robót, informację, że robota została wykonana należycie oraz podpisy osób uprawnionych )
10) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100 000 zł
11) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy
12) kosztorys ofertowy
13) wykaz podwykonawców oraz opis zakresu robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie ( opłata – 30,00 zł ) można nabyć w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, płatność w kasie lub za zaliczeniem pocztowym lub nieodpłatnie pobierając SIWZ ze strony internetowej www. czernica.iap.pl.
8. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 29.08.2006r.
9. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 25.07.2006r. do godz. 9,00
10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 25.07.2006r. o godz. 9,15
11. Kryteria oceny ofert – cena kosztorysowa brutto 100 %
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
13. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
a) Pan Aleksander Ziobro – ( pokój nr 17 ) tel. 071-318-01-77 wew. 17
b) Pani Jadwiga Michalak – ( pokój nr 28 ) tel. 071-318-01-77 wew. 26
w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
13. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer OWP / 2006/ 07/17- 1044226 znajduje się na stronie: www.portal.uzp.gov.pl


Data publikacji: 2006-07-17

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 69 503,07zł
Cena najdrozszej: 69 503,07zł


Wygrywajacy: BIS Instaltorstwo Sanitarne, C.O.-GAZ. Usługi Remnotowo Budowlane Ireneusz Bartunek
Regon: 932126975
Słoneczna 16
55-200 Oława
Powiat Oławski
Wojewodztwo dolnośląskie
Telefon: 71 3134232
Fax: 71 3034532
Adres www: -
Adres e-mail: -
Cena oferty: 69 503,07zł w tym VAT 12 533,34zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ i zal nr 1-7.doc
Plik do pobrania: zał8,9.pdf
Plik do pobrania: zal 10.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl