Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Budowę oświetlenia zewnętrznego drogi nr 119 w miejscowości Byszyce"Powrót

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę oświetlenia zewnętrznego drogi nr 119 w miejscowości Byszyce”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia : „Budowę oświetlenia zewnętrznego drogi nr 119 w miejscowości Byszyce”
CPV- 45230000-8,CPV45232210-7

Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót ,specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych .

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 29.09.2006r .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnie ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Dla potwierdzenia powyższego warunku należy przedstawić wykaz wykonania jednej roboty odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 20.000 zł

3. wykażą, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia i posiadający uprawnienia wymagane prawem budowlanym oraz wykażą przynależność kierownika budowy do okręgowej izby samorządu zawodowego.


Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji

Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi w miejscowości Byszyce”

Termin składania ofert upływa dnia 25.07.2006 r do godz.10.20

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.07.2006 r o godz.10.35 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Termin związania ofertą - 30 dni .


Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia ,Elżbieta Kłapa

Data publikacji: 2006-07-14

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: ----
Odrzucono ofert: ----
Cena najtanszej: ----
Cena najdrozszej: ----


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na:„Budowę oświetlenia zewnętrznego drogi nr 119 w miejscowości Byszyce”

W ww. postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Zakład Elektroinstalacyjny Stanisław Kaczor 32-020 Wieliczka ul. Dobczycka 19/1


Uzasadnienie wyboru oferty : oferta ważna posiadającą najniższą cenę wykonania zamówienia
Plik do pobrania: SIWZ-Byszyce.pdf
Plik do pobrania: projekt wykonawczy.pdf
Plik do pobrania: specyfikacja techn odbioru.pdf
Plik do pobrania: plan sytuacyjny.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl