Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Wieliczka"Powrót

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „ utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Wieliczka ” .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Utrzymanie dróg polegające na poprawie nawierzchni asfaltowych poprzez naprawę uszkodzeń miejscowych oraz naprawę nawierzchni asfaltowych na dużych powierzchniach na łącznej powierzchni 3000 m2, regenerację nawierzchni emulsją asfaltową na łącznej powierzchni 3000 m2
Prace wykonywane będą na terenie miasta i gminy Wieliczka w zależności od potrzeb na różnych odcinkach dróg w terminach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego
Roboty drogowe CPV- 45-23-31-40-2

Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót ,specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych .

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 10.10.2006 r .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnie ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu .

2. Wykażą wykonanie jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty oby, które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie
kwalifikacje do wykonania zamówienia i posiadający uprawnienia wymagane prawem
budowlanym oraz wykażą przynależność kierownika budowy do okręgowej izby
samorządu zawodowego.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji

Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„Utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Wieliczka „.

Termin składania ofert upływa dnia 25.07.2006 r do godz.10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.07.2006 r o godz.10.15 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Termin związania ofertą - 30 dni .


Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Bogumiła Surówka

Data publikacji: 2006-07-14

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: ------
Odrzucono ofert: ------
Cena najtanszej: ------
Cena najdrozszej: ------


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Wieliczka

W postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez KRUSZ-BUD Zakład Produkcji Masy Bitumicznej Piotr Iwulski 32-0420 Gdów


Uzasadnienie wyboru oferty: oferta jest jedyną ważną ofertą
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: specyfikacje_techniczne.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl