Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Remont dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych"Powrót

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „ Remont dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych ” .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Remont dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych polegający na zrywaniu, profilowaniu i wałowaniu dróg oraz ścinaniu poboczy, odmulaniu lub wykonaniu rowów.
Prace wykonywane będą na terenie gminy Wieliczka w zależności od potrzeb na różnych odcinkach dróg w terminach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego
Roboty drogowe CPV- 45-23-31-41-9 CPV-45-23-31-42-6

Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót ,specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych .

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 20.12.2006 r .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnie ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykażą wykonanie jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty
i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały
wykonane należycie;

3. wykażą, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie
kwalifikacje do wykonania zamówienia i posiadający uprawnienia wymagane prawem
budowlanym oraz wykażą przynależność kierownika budowy do okręgowej izby
samorządu zawodowego.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.

Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„Remont dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych „.

Termin składania ofert upływa dnia 25.07.2006 r do godz.9.55

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.07.2006 r o godz.10.00 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Termin związania ofertą - 30 dni .


Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Danuta Piechnik

Data publikacji: 2006-07-13

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -------
Odrzucono ofert: -------
Cena najtanszej: --------
Cena najdrozszej: --------Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na remont dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych

W postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez GRO-TRANS Andrzej Grochal Mietniów 81A 32-020 Wieliczka


Uzasadnienie wyboru oferty: oferta jest jedyną ważną ofertą
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl