Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na odbiór, transport i deponowanie odpadów zawierających azbestPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 OŚWIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. OŚWIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na Przetarg na odbiór, transport i deponowanie odpadów zawierających azbest.

Wspólny Słownik Zamówień: 90.23.00.00-8

Termin wykonania zamówienia:
data zakończenia: 2006-11-30

Termin związania ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100 %

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na:
1) Odbiorze z miejsc wskazanych przez Zamawiającego odpadów niebezpieczny zawierających azbest, pochodzących z wymiany lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji budynków gospodarstw domowych z terenu Gminy Oświęcim
2) Pakowaniu odpadów do worków z odpowiednim oznakowaniem zgodnym z przepisami o ochronie środowiska
3) Transporcie i deponowaniu w/w odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych, z którym to Wykonawca musi mieć podpisaną aktualną umowę.

Odbiór odpadów będzie odbywał się bezpośrednio od posiadacza odpadów, które będą transportowane na składowisko odpadów niebezpiecznych bez dodatkowego przeładunku.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami jest:
Pani inspektor AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl ,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66, wew. 24.
fax. 33 (prefix) 844-15-68

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 21.

Termin składania ofert upływa dnia 2006-07-28 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-07-28 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego, lok. 30 - sala sesyjna.


Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejsze z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniających warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

Data publikacji: 2006-07-13

Wyniki przetargu:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EKOTOP"
42-262 Poczesna, Bargły
ul. Śląska 22
Cena usługi za wywóz 1 tony odpadów - 318,86 zł (brutto)


Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pokój 21 lub klikając na poniższe załączniki:

Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Formularz oferty.pdf
Plik do pobrania: Oswiadczenia- zalacznik nr 1 do formularza oferty.pdf
Plik do pobrania: Wzor umowy.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl