Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Dobrzykowice - 2Powrót

Czernica, dnia 13 lipca 2006r.
L.dz.0621/ 31/2006

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice

Dla n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 20 340
Przedmiotem sprzedaży jest :
1) działka nr 354/7 o pow. 871 m2 - cena wywoławcza – 38 660 zł netto - wadium 3 900 zł
2) działka nr 354/8 o pow. 883 m2 - cena wywoławcza – 39 190 zł netto - wadium 4 000 zł
3) działka nr 354/9 o pow. 852 m2 - cena wywoławcza – 37 810 zł netto - wadium 3 800 zł
4) działka nr 354/11 o pow. 806 m2 - cena wywoławcza – 35 770 zł netto - wadium 3 600 zł
5) działka nr 354/12 o pow. 806 m2 - cena wywoławcza – 35 770 zł netto - wadium 3 600 zł
6) działka nr 354/13 o pow. 809 m2 - cena wywoławcza – 35 900 zł netto - wadium 3 600 zł
7) działka nr 354/14 o pow. 809 m2 - cena wywoławcza – 35 900 zł netto - wadium 3 600 zł
8) działka nr 354/15 o pow. 806 m2 - cena wywoławcza – 34 720 zł netto - wadium 3 500 zł
9) działka nr 354/16 o pow. 806 m2 - cena wywoławcza – 35 770 zł netto - wadium 3 600 zł
10) działka nr 354/17 o pow. 820 m2 - cena wywoławcza – 34 250 zł netto - wadium 3 500 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości te znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN-19, MN- 20 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomości położone w północnej części wsi Dobrzykowice bezpośrednio przy drodze gminnej. Cały kompleks działek położony jest w terenie płaskim.
Obecnie jest brak wyposażenia działek w sieci uzbrojenia terenu. Gmina Czernica zobowiązuje się w terminie do końca lipca 2007r. wykonać sieć wodociągową w drogach osiedlowych.

Przetarg odbędzie się dnia 4 września 2006r. o godz. 12,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica
( sala sesyjna - nr 19 ).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :
BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 1 września 2006r.
Wadium do przetargu winno być wpłacone osobno na każdą działkę
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi jeden procent
Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT – 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 635,00 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,
ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście ( pokój nr 28 )
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.Data publikacji: 2006-07-12
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl