Portal Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
„Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - ujęcie i stacja uzdatniania wody wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Tarnawa Góra”Powrót

O G Ł O S Z E N I E


O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - ujęcie i stacja uzdatniania wody wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Tarnawa Góra”

I. Zamawiający : Gmina Zembrzyce, siedziba 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02; fax (033) 8770 700 zwanym dalej Zamawiającym.

Adres strony internetowej gdzie jest dostępna specyfikacja www.zembrzyce.pl
Adres poczty elektronicznej gminazembrzyce@poczta.fm

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.
Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Inwestycyjnych "EKOPLAN" Jarosław Biedroń, Jarosław Biedroń, ul. Ujejskiego 22, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 621 53 26 w. 29, fax 014 621 53 26 w. 29. za pośrednictwem poczty, ewentualnie pobrać ze strony internetowej www.zembrzyce.pl Specyfikacja jest dostępna nieodpłatnie.

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - ujęcie i stacja uzdatniania wody wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Tarnawa Góra.

Przedmiotem zamówienia, inwestycji jest budowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody. Zamówienie składa się z podstawowych obiektów:
- ujęcie wody drenażowe Qexp = 8,8 m sześc./h, pod dnem potoku Tarnawka w m. Tarnawa Góra z zagospodarowaniem terenu,
- rurociąg wody surowej śr. 200 PE I = 289 m.b. - łączący ujęcie i zbiornik wyrównawczy,
- zbiornik wyrównawczy V = 250 m sześc. z komorą zasuw i stacją uzdatniania wody - chlorownią w m. Tarnawa Górna, z zagospodarowniem terenu
- rurociąg odprowadzający wodę uzdatnioną do granicy działki -śr. 200 PE I = 32 mm

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.24.30.

V. Osoby upoważnione do kontaktów :
Gmina Zembrzyce, do kontaktów: Przemysław Fidelus, Zembrzyce 540, 34-120 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, fax 033 8770 700, e-mail: gminazembrzyce@poczta.fm

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30.11.2006 r.

VIII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
1. Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.
2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W tym spełnia minimalne warunki kwalifikacyjne:
w ciągu ostatnich 5 lat wykonał co najmniej jedno zadanie związane z uzdatnianiem, oczyszczeniem wód tzn. wykonał co najmniej jedną stację uzdatniania wody lub oczyszczalnię ścieków,
dysponuje osobami z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w ilości co najmniej:
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Wszystkie osoby musza mieć aktualny wpis do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa.
4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
W tym spełnia minimalny warunek kwalifikacyjny:
- posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 tys. zł
5. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawców ww. dokumentów wg reguły spełnia - nie spełnia. Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegóły dotyczące oświadczeń i dokumentów niezbędnych w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

IX. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł w formie określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

X. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będą
cena ofertowa - 100%

XI. Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce pokój nr 14 w terminie do dnia 02.08.2006 r. godz. 1100.

XII. Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce na Sali narad w terminie do dnia 02.08.2006 r. godz. 1130.

XIII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Zembrzyce, dnia 07.07.2006 r.


Data publikacji: 2006-07-07

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 975.672,89 zł brutto
Cena najdrozszej: 975.672,89 zł brutto


Konsorcjum firm :
Lider :
Firma Handlowo - Usługowa "TAD-BUD" Tadeusz Szepielak
Zbylitowska Góra ul. Krakowska 1, 33-113 Zgłobice
Członek :
Zakład Instalacyjno -Budowlany Stanisław Wikar
33-314 Łososina Dolna © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl