Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na remont dróg gminnych na terenie Gminy OświęcimPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 OŚWIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. OŚWIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj:
Zadanie Nr 1 Włosienica, ul. Pogodna
Zadanie Nr 2 Babice, ul. Wiśniowa
Zadanie Nr 3 Rajsko, ul Pszczyńska (boczna)
Zadanie Nr 4 Zaborze, ul. Letnia
Zadanie Nr 5 Harmęże, ul. Do Boru
Zadanie Nr 6 Poręba Wielka, ul. Ruczaj

Wspólny Słownik Zamówień: 45.23.31.40-2

Termin wykonania zamówienia:
data zakończenia: 2006-09-30

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium:
Zadanie Nr 1: 1.500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
Zadanie Nr 4: 1.050,00 (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych 00/100)
Zadanie Nr 6: 1.800,00 (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100)


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100 %

Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pokój 21 lub klikając na poniższe linki.

Linki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2) Warunki i wymagania:
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

3) Inne dokumenty:
Wzór formularza ofertowego
Wzór umowy

Specyfikacja techniczna – część I
Specyfikacja techniczna – cześć II
Specyfikacja techniczna – cześć III
Specyfikacja techniczna – cześć IV
Specyfikacja techniczna – cześć V
Specyfikacja techniczna – cześć VI
Specyfikacja techniczna – cześć VII


Przedmiar robót Zadanie 1
Przedmiar robót Zadanie 2
Przedmiar robót Zadanie 3
Przedmiar robót Zadanie 4
Przedmiar robót Zadanie 5
Przedmiar robót Zadanie 6

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami jest:
Pani inspektor AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl ,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66, wew. 24.
fax. 33 (prefix) 844-15-68

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 21.

Termin składania ofert upływa dnia 2006-07-31 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-07-31 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego, lok. 30 - sala sesyjna.


Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, częściowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniających warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

Data publikacji: 2006-07-06

Wyniki przetargu:

Zadanie Nr 1 Włosienica, ul. Pogodna
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) prowadzone postępowanie na to zadanie częściowe zostało unieważnione.
Nie została złożona żadna oferta.

Zadanie Nr 2 Babice, ul. Wiśniowa
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) prowadzone postępowanie na to zadanie częściowe zostało unieważnione.
Nie została złożona żadna oferta.

Zadanie Nr 3 Rajsko, ul Pszczyńska (boczna)
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) prowadzone postępowanie na to zadanie częściowe zostało unieważnione.
Nie została złożona żadna oferta.

Zadanie Nr 4 Zaborze, ul. Letnia
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) prowadzone postępowanie na to zadanie częściowe zostało unieważnione.
Nie została złożona żadna oferta.

Zadanie Nr 5 Harmęże, ul. Do Boru
Wybrano ofertę:
Zakład Projektowania i Wykonawstwa
Robót Drogowych
33-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 36/82
Cena oferty: 50.908,03

Zadanie Nr 6 Poręba Wielka, ul. Ruczaj
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) prowadzone postępowanie na to zadanie częściowe zostało unieważnione.
Nie została złożona żadna oferta.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl