Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont mostu na potoku Palczyca km 1+900 w ciągu drogi gminnej Na Dąbrowy w miejscowości MarcówkaPowrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Remont mostu na potoku Palczyca km 1+900 w ciągu drogi gminnej Na Dąbrowy w miejscowości Marcówka”

I. Zamawiający : Gmina Zembrzyce, siedziba 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02; fax (033) 8770 700 zwanym dalej Zamawiającym.

Adres strony internetowej gdzie jest dostępna specyfikacja www.zembrzyce.pl
Adres poczty elektronicznej gminazembrzyce@poczta.fm

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : 34-210 Zembrzyce 540 pokój nr 14, za pośrednictwem poczty, ewentualnie pobrać ze strony internetowej www.zembrzyce.pl Specyfikacja jest dostępna nieodpłatnie.

IV. Przedmiotem zamówienia jest „Remont mostu na potoku Palczyca km 1+900 w ciągu drogi gminnej Na Dąbrowy w miejscowości Marcówka”

Remont mostu polegać będzie na :
a/ wymianie istniejącej konstrukcji nośnej zbudowanej z 5-ciu dźwigarów stalowych NP. 300 i pomostem drewnianym na konstrukcję żelbetową płytową zbudowaną z typowych prefabrykowanych belek „GROMNIK” o dł. 9,0m
b/ remoncie podpór (przyczółków) przyczółków skrzydeł poprzez rozkucie i nadbetonowanie górnej części betonowych podpór, oraz odnowienia ścian od strony potoku poprzez oczyszczenie i „wyprawienie” ścian a następnie pomalowanie farbami hydrofobowymi
c/ korekcie niwelety dojazdów – dostosowując je do wysokości nowej niwelety konstrukcji nośnej mostu, poprzez wyprofilowanie tłuczniem do wysokości 0 - 25, a następnie ułożenie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu gr. 5 – 10 cm
d/ roboty regulacyjne potoku obejmują wykonanie narzutu kamiennego pod mostem oraz ułożenie koszy kamienno – siatkowych przed i za mostem po stronie lewej w 4-ech rzędach na dł.32,0m
e/ na czas robót wykonanie kładki pieszej obok mostu oraz utrzymanie objazdu dla samochodów osobowych poza Kościołem.

CPV - 45221111: Mosty drogowe

V. Osoby upoważnione do kontaktów :
W sprawach formalnych osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Przemysław Fidelus , tel. (033) 874 60 02.
W sprawach technicznych osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Danuta Strączek tel. (033) 874 60 02.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 75 dni od daty podpisania umowy.

VIII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

IX. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

X. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będą
cena ofertowa - 100%

XI. Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce pokój nr 14 w terminie do dnia 14.07.2006 r. godz. 1100.

XII. Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce na Sali narad w terminie do dnia 14.07.2006 r. godz. 1130.

XIII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 05.07.2006 r.

Data publikacji: 2006-07-05

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 150.060,00
Cena najdrozszej: 150.060,00


Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe "DROG-BUD" Franciszek Fryc
ul. Zamkowa 3
34-116 Spytkowice
Plik do pobrania: SIWZ.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl