Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont drogi gminnej „Do Lotniska” w ZembrzycachPowrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Remont drogi gminnej „Do Lotniska” w Zembrzycach”

I. Zamawiający : Gmina Zembrzyce, siedziba 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02; fax (033) 8770 700 zwanym dalej Zamawiającym.

Adres strony internetowej gdzie jest dostępna specyfikacja www.zembrzyce.pl
Adres poczty elektronicznej gminazembrzyce@poczta.fm

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : 34-210 Zembrzyce 540 pokój nr 14, za pośrednictwem poczty, ewentualnie pobrać ze strony internetowej www.zembrzyce.pl Specyfikacja jest dostępna nieodpłatnie.

IV. Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi gminnej „Do Lotniska” w Zembrzycach”.
Zakres remontu obejmuje :
- korytowanie istniejącej nawierzchni drogi na całej szerokości tj. 6,5 mb na długości 160 mb i szerokości 7,5 mb na długości 30 mb., polegające na zebraniu warstwy gr. 40 cm celem obniżenia niwelety drogi, odwiezienie urobku na odległość do 2 km w miejsce wskazane przez inwestora.
- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod podbudowę zasadniczą, wykonanie podbudowy zasadniczej z kamienia łamanego /tłuczeń/ gr. 15 cm po uwałowaniu.
- wykonanie nawierzchni bitumicznej – warstwy wiążącej gr. 6 cm z asfaltobetonu 0/25.
- regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej, kratek ściekowych ulicznych, studzienek wodociągowych.
- rozebranie istniejącego chodnika z płytek betonowych 0,5x0,5 m, rozebranie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych.
- ułożenie nowych krawężników drogowych 15 x 30 cm na ławie betonowej i ułożenie nowych obrzeży chodnikowych 8x30 cm na podsypce piaskowej.
- wykonanie podsypki piaskowej pod kostkę brukową chodnika, ułożenie kostki brukowej chodnika gr. 6 cm – kostka szara, ułożenie kostki brukowej na zjazdach gr. 8 cm – kostka. kolor.

CPV -45233252-0 - roboty w zakresie nawierzchni ulic
CPV -45233222-1 - roboty w zakresie chodników

V. Osoby upoważnione do kontaktów :
W sprawach formalnych osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Przemysław Fidelus , tel. (033) 874 60 02.
W sprawach technicznych osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami Mieczysław Talaga, tel. (033) 874 60 02.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 45 dni od daty podpisania umowy.

VIII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) ponad to Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;

IX. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

X. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będą
cena ofertowa - 100%

XI. Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce pokój nr 14 w terminie do dnia 12.07.2006 r. godz. 1100.

XII. Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce na Sali narad w terminie do dnia 12.07.2006 r. godz. 1130.

XIII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 04.07.2006 r.

Data publikacji: 2006-07-04

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 234.802,26
Cena najdrozszej: 234.802,26


Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
"TRANSDRÓG" KACZMARCZYK Spólka Jawna
Zawoja 1205
34-222 Zawoja
Plik do pobrania: SIWZ.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl