Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont chodnika przy ulicy Fabrycznej w CzernicyPowrót

Czernica, dnia 4 lipca 2006r.
L.dz. 341/ P-18/2006WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa3, 55-003 Czernica
ogłasza
przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
na
Remont chodnika przy ulicy Fabrycznej w Czernicy

1.Przedmiot zamówienia:
Remont chodnika przy ulicy Fabrycznej w Czernicy
Zakres zamówienia obejmuje wymianę krawężników, chodnika i wjazdów oraz wykonanie chodnika o pow. 360,60 m2 z kostki betonowej, brukowej grubości 8 cm
CPV – 45.23.32.22-1

2.Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

3. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
a) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006r.
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U z 2006r. Nr 79, poz. 551)
b) spełniają wymagania określone w SIWZ dla Wykonawców

4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.

6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( opłata – 18,00 zł ) można nabyć w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, ( pokój nr 28) w godzinach 9,00-14,00, płatność
w kasie lub za zaliczeniem pocztowym lub nieodpłatnie pobierając SIWZ ze strony internetowej www.czernica.iap.pl

7. Wymagany termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od daty podpisania umowy

8. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa3, ( pokój nr 28)w terminie do dnia 14.07.2006r. do godz. 9,00

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa3, ( pokój nr 19-sala sesyjna), dnia 14.07.2006r. o godz. 9,15

10. Kryteria oceny ofert: cena brutto – 100%

11. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni od daty złożenia oferty

12.Nie zamierza się zawierać umowy ramowej.
13. Nie dopuszcza się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer OWP/2006/07/04-1241057 znajduje się na stronie :
www.portal.uzp.gov.pl


Data publikacji: 2006-07-04

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 60 411,84 zł
Cena najdrozszej: 68 442,00 zl


Wygrywajacy: Spółdzielnia Usług Rolniczych
Regon: 000469346
Chwałowicka 8
55-230 Jelcz-Laskowice
Powiat Oławski
Wojewodztwo Dolnośląskie
Telefon: 71 3181570
Fax: 71 3181570
Adres www: www.sur1.republika.pl
Adres e-mail: ------
Cena oferty: 60 411,84zł w tym VAT 10 893,94 zł
Zadania:Plik do pobrania: specyfikacja.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl