Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
remont dróg gminnych we wsi Wojnowice i KrzykówPowrót

Czernica, dnia 27 czerwca 2006r.
L.dz. 341/ P-17/2006WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa3, 55-003 Czernica
ogłasza
przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
na
remont dróg gminnych we wsi Wojnowice i Krzyków

1.Przedmiot zamówienia:
Remont dróg gminnych we wsi Wojnowice i Krzyków
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie podbudowy, nawierzchni warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej na pow. 2405 m2, uzupełnienie poboczy.
CPV – 45.23.31.42

2.Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

3. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
a) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006r.
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U z 2006r. Nr 79, poz. 551)
b) spełniają wymagania określone w SIWZ dla Wykonawców

4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.

6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( opłata – 22,00 zł ) można nabyć w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, ( pokój nr 28) w godzinach 9,00-14,00, płatność
w kasie lub za zaliczeniem pocztowym lub nieodpłatnie pobierając SIWZ ze strony internetowej www.czernica.iap.pl

7. Wymagany termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od daty podpisania umowy

8. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa3, ( pokój nr 28)w terminie do dnia 07.07.2006r. do godz. 9,00

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa3, ( pokój nr 19-sala sesyjna), dnia 07.07.2006r. o godz. 9,15

10. Kryteria oceny ofert: cena brutto – 100%

11. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni od daty złożenia oferty

12.Nie zamierza się zawierać umowy ramowej.
13. Nie dopuszcza się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer OWP/2006/06/27 - 135076 znajduje się na stronie :
www.portal.uzp.gov.pl


Data publikacji: 2006-06-27

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 111 122,85zł
Cena najdrozszej: 251 710,40zł


Wygrywajacy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
Regon: 531385670
Oławska 26a
49-300 Brzeg
Powiat Brzeski
Wojewodztwo Opolskie
Telefon: 77 424 01 10
Fax: 77 416 31 45
Adres www: nie posiada
Adres e-mail: prdm-brzeg@wp.pl
Cena oferty: 111 122,85 zł w tym VAT 20 038,55 zł
Zadania:Plik do pobrania: specyfikacja.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl