Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
„Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie Dolnej”Powrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie Dolnej”

I. Zamawiający : Gmina Zembrzyce, siedziba 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02; fax (033) 8770 700 zwanym dalej Zamawiającym.

Adres strony internetowej gdzie jest dostępna specyfikacja www.zembrzyce.pl
Adres poczty elektronicznej gminazembrzyce@poczta.fm

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : 34-210 Zembrzyce 540 pokój nr 14, za pośrednictwem poczty, ewentualnie pobrać ze strony internetowej www.zembrzyce.pl Specyfikacja jest dostępna nieodpłatnie.

IV. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie Dolnej”
Roboty obejmują następujący zakres :
- roboty rozbiórkowe
- posadzki – stan surowy
- stropy
- posadzka przemysłowa w pomieszczeniach garażu
- łazienki roboty rozbiórkowe
- łazienka i kuchnia roboty budowlane
- garaż roboty budowlane
- roboty malarskie
- instalacja ogrzewania – kominek, trzon kuchenny
- instalacje wod-kan
- remont wodociągu – czyszczenie zbiorników i ujęcia
- malowanie wieży
- instalacje elektryczne


CPV - 45432100: Kładzenie i wykładanie podłóg
CPV - 45442100: Roboty malarskie
CPV - 45453100: Roboty renowacyjne
CPV - 45330000: Hydraulika i roboty sanitarne
CPV - 45311000: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

V. Osoby upoważnione do kontaktów :
W sprawach formalnych osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Przemysław Fidelus , tel. (033) 874 60 02.
W sprawach technicznych osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Danuta Strączek tel. (033) 874 60 02.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 90 dni od daty podpisania umowy.

VIII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

IX. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

X. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będą
cena ofertowa - 100%

XI. Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce pokój nr 14 w terminie do dnia 05.07.2006 r. godz. 1100.

XII. Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce na Sali narad w terminie do dnia 05.07.2006 r. godz. 1130.

XIII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

XIV. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest nieodpłatna.

Zembrzyce, dnia 27.06.2006 r.Data publikacji: 2006-06-27

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 200.286,18 zł brutto
Cena najdrozszej: 200.286,18 zł brutto


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe
Wojciech Hajdyła
ul. Kościelna 12/2
34-200 Sucha Beskidzka


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl