Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Roboty budowlane - ”Adaptacja z częściową rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Łosiu, na kuchnię z zapleczem dla oddziału przedszkolnego"Powrót

Podaj treść przetargu...BGK 341/5/2006

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty budowlane -
”Adaptacja z częściową rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Łosiu na kuchnię
z zapleczem dla oddziału przedszkolnego"

I. Zamawiający:
1. Pełna nazwa zamawiającego: Gmina Ropa
2. Adres do korespondencji Urząd Gminy Ropa, 38 - 312 Ropa 733
3. REGON: 491892660
4. Internet: http://www.ropa.iap.pl e- mail: inwestycje@ropa.iap.pl
5. Numer telefonu: (0-18) 353 40 14 fax: (0-18) 353 40 17,


II. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się
z wykonawcami:
1. Imię i nazwisko: Andrzej Passoń
2. Stanowisko służbowe: inspektor
3. Numer telefonu: (0-18) 353 06 30
4. E-mail: inwestycje@ropa.iap.pl
5. Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): pok. 14
6. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 720-1520

III. Przedmiot zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia:
Roboty budowlane - ”Adaptacja z częściową rozbudową budynku Szkoły
Podstawowej w Łosiu, na kuchnię z zapleczem dla oddziału przedszkolnego"
- CPV 45.26.28.00-9
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IV. Informacje o przetargu:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

V. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:
a) wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ)
b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 oraz oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ).
c) dokumenty wymienione w rozdziale VII SIWZ.
d) wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza po-wierzyć podwykonawcom.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Sposób przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
b) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu wykonawcy w tym postępowaniu.
c) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób za-pobiegający jej dekompletacji.
d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
4. Opakowanie i oznakowanie ofert :
a) Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego, pok. 1 (Sekretariat)
b) Opakowanie powinno być oznaczone napisem:
Roboty budowlane - ”Adaptacja z częściową rozbudową budynku Szkoły
Podstawowej w Łosiu, na kuchnię z zapleczem dla oddziału przedszkolnego"

VI. Warunki wymagane od wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) wykonali co najmniej 2 roboty o zakresie podobnym do robót objętych przed-miotowym zamówieniem,
b) posiadają uprawnienia do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem tech-nicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
f) udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace.

VII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwier-dzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo za-mówień publicznych:

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).
2. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy
w szczególności umowy konsorcjum itp.).
3. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamó-wienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek po-siadania takich uprawnień.
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświad-czenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Prawa zamówień publicz-nych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właści-wego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty za-ległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego orga-nu , wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów po-twierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
8. Informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finan-sowych lub zdolność kredytową wykonawcy pozwalającą na finansowanie przed-miotowego zadania, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ter-minu składania ofert.
9. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubez-pieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgod-ność z oryginałem przez wykonawcę.

VIII. Wadium:
Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 60.000 euro Zamawiający
nie żąda od oferentów wnoszenia wadium.

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 60.000 EURO nie wymaga się
od oferentów wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

X. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin rozpoczęcia robót: 10 lipca 2006 r.
Wymagany termin zakończenia robót: 30 sierpnia 2006 r.

XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
Cena powinna być podana:
a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brut-to. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki ra-chunkowe w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonaw-ców, którzy złożyli oferty (zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, któ-rych nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy
w obliczeniu ceny.

XIII. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem
Cena – 100 %
Cena obejmuje całość prac przewidzianych do wykonania zgodnie z załącznikiem
nr 1 do SIWZ.
Sposób dokonywania oceny wg wzoru: ocena = [(Cn : Cb) x 100] x waga
gdzie: Cn - cena oferty o najniższej cenie, Cb - cena oferty badanej

XIV. Wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
Wykonawca zapłaci zamawiającemu 500 PLN tytułem kary umownej za każdy dzień przekroczenia terminu wskazanego w rozdz. XI.

XV. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków za-mówienia:
1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
2. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.
3. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

XVI. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia
i oceny ofert:
1. Terminy i miejsce otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Ropa, 38 - 312 Ropa 733, pok. nr 1 (Sekretariat).
• Termin składania ofert: 30 czerwca 2006 r do godz. 9.45
• Termin otwarcia ofert: 30 czerwca 2006 r. godz. 10.00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2. Tryb otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonaw-ców, których oferty są otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, termi-nu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

3. Ocena ofert:
Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

XVII. Tryb zawarcia umowy:
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż
7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty okre-ślające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu wy-konawcy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

XVIII. Środki odwoławcze:
W postępowaniu tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pra-wo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) przepisów przysługują środki odwoławcze:
• protest (art. 180 - 183 ustawy),
• odwołanie (art. 184 – 193 ustawy) oraz
• skarga do sądu okręgowego (art. 194 – 198 ustawy).

XIX. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ko-deksu cywilnego.


Wykaz załączników:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres rzeczowy, projekt techniczny.
2. Formularz oferty
3. Formularz oświadczenia –z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy
4. Wzór umowy


Przygotował: Andrzej Passoń


ZATWIERDZAM:................................

Załącznik nr 1 do SIWZ


ZAKRES RZECZOWY
ZADANIA POD NAZWĄ:
”Adaptacja z częściową rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Łosiu na kuchnię z zapleczem dla oddziału przedszkolnego"


I. Branża architektoniczno – konstrukcyjna:
- dobudowa wiatrołapu
- adaptacja pomieszczeń dla kuchni i przedszkola

II. Branża instalacyjna:
- instalacje elektryczne: urządzenia rozdzielcze, instalacja oświetleniowa i gniazda wtykowe, instalacja siłowa i sterownicza, instalacja ochrony przeciwporażeniowej;
- instalacja c.o. i wentylacja: przebudowa fragmentu instalacji c.o., budowa wentyla-cji mechanicznej, nawiewno – wywiewnej;
- instalacja wodno – kanalizacyjna: przebudowa istniejącej instalacji dla potrzeb kuchni;
- instalacja gazowa: zwiększenie przekrojów istniejącej instalacji gazowej z uwagi na budowę kuchni;
- kanalizacja sanitarna: budowa separatora tłuszczu i odcinka kanalizacji zewnętrz-nej, przebudowa fragmentów kanalizacji wewnętrznej;
- Kanalizacja deszczowa: przebudowa kanalizacji ze względu na kolizję;
- rozbudowa instalacji wodnej.UWAGA: Szczegółowy zakres robót zawarty jest w załączonym projekcie technicznym i przedmiarze robót.Załącznik Nr 2 do specyfikacji i.w.z.
(Wzór formularza)
DATA ...............................................

OFERTA

Do ....................................................................................
(zamawiający)

..........................................................................................


..........................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Roboty drogowe - ”Adaptacja z częściową rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Łosiu, na kuchnię z zapleczem dla oddziału przedszkolnego"


Opublikowanego na stronie internetowej Gminy Ropa oraz tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Ropa

1. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za cenę:


a) bez VAT-u .............................. zł słownie: .........................................................................................

b) z VAT-em ................................ zł słownie: .........................................................................................


......................................................................................................................................................................
( podstawa prawna naliczenia podatku)

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym, sporządzonym na podstawie załączonego przedmia-ru robót.

2. Termin wykonania zamówienia :....................................................................

3. Na roboty j.w. deklarujemy ......................................... letni okres gwarancji, licząc od daty protokołu koń-cowego odbioru robót.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz dokonaliśmy wizji lokalnej na poszczególnych odcinkach dróg przewidzianych do realizacji, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami. *

7. Następujące roboty zamierzamy zlecić niżej wymienionym podwykonawcom: *
(upoważnionego przedstawiciela oferenta)

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................


8. Wadium w kwocie ...................................................... zł zostało wniesione w dniu .....................................

w formie ........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

9. Zobowiązujemy się , w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w ciągu ...................
dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty.

10. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium zatrzymuje Zamawiający.

11. Numer konta oferenta, na jakie zamawiający dokonuje zwrotu wadium:

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................


12. Inne informacje (np.: zaprezentowanie firmy):

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
13. Załącznikami do niniejszej oferty są: (wymienione w kolejności ujętej w rozdziale V i VII specyfikacji):

1/......................................................................................................................................................................

2/......................................................................................................................................................................

3/......................................................................................................................................................................

4/......................................................................................................................................................................

5/......................................................................................................................................................................

6/......................................................................................................................................................................

7/......................................................................................................................................................................

8/......................................................................................................................................................................

9/.......................................................................................................................................................................

10/......................................................................................................................................................................* niepotrzebne skreślić

...............................................................................
data, podpisZałącznik nr 3 do SIWZOŚWIADCZENIE

w trybie art. 22 ust. 1 - 4 i art. 24
ustawy Prawo zamówień publicznych


Nazwa Wykonawcy:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa zadania:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczamy, że:


1. posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

2. posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem tech-nicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określo-nego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

.......................................... .............................................
(data) (pieczęć i podpis Wykonawcy)Załącznik nr 4


WZÓR UMOWY O WYKONANIE ROBÓT

Zawarta w dniu ..................................................... 2006 r. w Urzędzie Gminy Ropa
Pomiędzy:
Janem Morańdą - Wójtem Gminy Ropa
38-312 ROPA 733
NIP 738-10-22-461 REGON 490009056
Zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM" z jednej strony
a .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NIP ................................................. REGON .........................................................
Zwanym dalej "WYKONAWCĄ", w imieniu którego działają:
1. ...................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................
z drugiej strony o treści następującej:

§ 1

WYKONAWCA przyjmuje do wykonania: ”Adaptacja z częściową rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Łosiu, na kuchnię z zapleczem dla oddziału przedszkolnego"

zgodnie z załączonym przedmiarem robót, zwane dalej przedmiotem umowy.

§ 2

1. ZAMAWIAJĄCY w terminie do dnia 10 lipca 2006 roku przekaże WYKONAWCY plac budowy wraz ze szczegółowymi informacjami na temat jego uzbrojenia podziemne-go oraz dziennik budowy .
2. WYKONAWCA:
• Zabezpieczy budowę przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przejmując skutki finansowe z tego tytułu,
• Zabezpieczy pod względem BHP wszystkie wykopy i miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie z przepisami i dokumentacją tech-niczną,
• Dokona urządzenia placu budowy między innymi wykona potrzebne drogi wewnętrz-ne, montażowe i place składowe we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 3

WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze szczegóło-wą specyfikacją techniczną, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami pań-stwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką inżynierską.


§ 4

1. Przedstawicielami WYKONAWCY są:
a) ............................................................................
b) .............................................................................
2. przedstawicielami ZAMAWIAJĄCEGO są;
a) Andrzej Passoń - inspektor
b) ......................... - inspektor nadzoru

§ 5

1. Wszystkie materiały i urządzenia dostarczy „WYKONAWCA”.
Mają one odpowiadać wymaganiom PN i norm branżowych. W zakresie ustalonym
zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 20 maja 1994 r.
(MP nr 39, poz. 335 z późn. zm.) materiały i urządzenia muszą być oznaczone znakiem
bezpieczeństwa. Materiały muszą odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie.
§ 6

1. WYKONAWCA ustanawia kierownika budowy w osobie .................................. .
2. ZAMAWIAJĄCY ustanawia inspektora nadzoru w osobie: ................................. .

§ 7

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot określony niniejszą umową
w terminie do dnia: 30 sierpnia 2006 roku.
2. Opóźnienie ZAMAWIAJĄCEGO w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego w § 2 pkt. 1 umowy może spowodować – na wniosek WYKONAWCY – przesunięcie terminu zakończenia przedmiotu umowy o taką samą ilość dni.

§ 8

1. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót stanowią-cych przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w 7 dniu roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
2. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY
w tym: kierownictwo robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego.
3. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spo-tkania ciąży na ZAMAWIAJĄCYM.
4. WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU w trakcie odbioru następujące doku-menty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:
a) Dziennik budowy
b) Protokoły odbiorów technicznych
c) Atesty na wbudowane materiały

5. Protokół odbioru sporządzi ZAMAWIAJĄCY i doręczy WYKONAWCY w dniu odbioru.§ 9

1. Wynagrodzenie WYKONAWCY za zrealizowany przedmiot umowy, uwzględniając wszystkie składniki określone w pkt. 2, , ustalone zostało na kwotę ogółem: ...................... zł (brutto) (słownie: ..................................................................................................... złotych ) i nie może ulec zmianie.

2. Wynagrodzenie WYKONAWCY o którym mowa w pkt. 1 ustalone zostało w oparciu o przedłożone kosztorysy ofertowe, sprawdzone i zatwierdzone przez ZAMAWIAJĄCEGO, stanowiące załącznik do niniejszej umowy. Kosztorysy szczegóło-we zostały opracowane przy uwzględnieniu niżej wymienionej bazy kosztowo-cenowej, która nie zostanie zmieniona do końca budowy:
• kosztorysowa stawka robocizny (R) = ............. zł/rg
• wskaźnik narzutu kosztów pośrednich (Kp) (R+S) = .............. %
• wskaźnik narzutu zysku (Z) (R+S+Kp) = .............. %

§ 10

1. Zapłata należności WYKONAWCY nastąpi po wykonaniu całości zadania na podstawie wystawionej i potwierdzonej przez inspektora nadzoru faktury w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO.
2. WYKONAWCA upoważnia ze swej strony do podpisywania faktur niżej wymienione osoby (jednoosobowo):
a) ...........................................
b) ...........................................
3. Konto bankowe WYKONAWCY: ..........................................................................................

§ 11

Wszelkie roboty dodatkowe nie objęte niniejszą umową rozliczane będą według skład-ników cenotwórczych zawartych w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy na podstawie protokołu konieczności oraz odrębnej umowy zawartej na wykonanie tych robót.

§ 12

1. WYKONAWCA jest odpowiedzialny, względem ZAMAWIAJĄCEGO, za wady zmniej-szające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.
2. WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za usunięcie wad fi-zycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie wykonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi istnie-nia wad nie nadających się do usunięcia ZAMAWIAJĄCY może:
a) Jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przezna-czeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto-ści użytkowej i technicznej.
b) Jeżeli wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przezna-czeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do-magania się od WYKONAWCY naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
4. O wykryciu wady ZAMAWIAJĄCY obowiązany jest zawiadomić WYKONAWCĘ na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
5. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mają-cych na celu jej stwierdzenie ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. ZAMAWIAJĄCY wyznaczy termin na usunięcie wad.
6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
7. WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wyso-kość związanych z tym kosztów.
8. Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat. Licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
9. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi roz-poczyna się w stosunku do WYKONAWCY (i podwykonawców) w dniu zakończenia przez ZAMAWIAJĄCEGO czynności odbioru przedmiotu umowy lub jego części sta-nowiącej przedmiot odbioru. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY przed odbiorem przejął przedmiot umowy do eksploatacji , bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu do eksploatacji.
10. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady także po upływie terminów gwarancji i rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia ZAMAWIAJĄCEGO wygasają w ciągu roku.
11. WYKONAWCA zobowiązuje się wobec ZAMAWIAJĄCEGO do spełniania wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

§ 13

W razie zwłoki wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, stro-na, która popadła w zwłokę, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzy-gane przez właściwy sąd powszechny.
3. Wszystkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonane wyłącznie w drodze pi-semnej (aneksem)
4. WYKONAWCA nie może bez zgody zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.


ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


.................................................. ................................................


Data publikacji: 2006-06-23


Plik do pobrania: projekt.exe
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl