Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
- Przetarg na budowę przejścia dla pieszych w Broszkowicach oraz przebudowa skrzyżowania wraz z budową azylu na przejściu dla pieszych w RajskuPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 OŚWIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. OŚWIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na na budowę przejścia dla pieszych w Broszkowicach oraz przebudowa skrzyżowania wraz z budową azylu na przejściu dla pieszych w Rajsku.

Wspólny Słownik Zamówień: 45.23.32.22-1
Termin wykonania zamówienia:
data zakończenia: 2006-08-15
Termin związania ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100 %

Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pokój 21 lub klikając na poniższe linki.

Linki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wzór oferty na roboty budowlane
Wzór umowy na roboty budowlane
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna – cześć I
Specyfikacja techniczna – cześć II
Przedmiar robót - Rajsko
Przedmiar robót - Broszkowice

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami jest:
Pani inspektor AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl ,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66, wew. 24.
fax. 33 (prefix) 844-15-68

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 21.

Termin składania ofert upływa dnia 2006-07-07 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-07-07 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego, lok. 30 - sala sesyjna.


Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, częściowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniających warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

Data publikacji: 2006-06-23

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Zadanie nr: 1
"Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikami przy ul. Krakowskiej dla sołectwa Broszkowice"
Wybrano ofertę:
Firma Usługowo-Handlowa NIWA
ul. Leszczyńskiej 7
32-600 Oświęcim
Cena oferty: 74.442,62 złotych (brutto)

--------------------------------

Zadanie nr: 2
"Przebudawa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 z drogą gminną ul. Przemysłowa w Rajsku"
Wybrano ofertę:
Firma Usługowo-Handlowa NIWA
ul. Leszczyńskiej 7
32-600 Oświęcim
Cena oferty: 20.537,57 złotych (brutto)


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl