Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Graniczna w ¦wierczyńcuPowrót

Bojszowy 24.03.2003r.
Urz±d Gminy Bojszowy
ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071

Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Modernizację drogi dojazdowej do pól ul. Graniczna w ¦wierczyńcu".

Zamówienie obejmuje wykonanie robót wg następuj±cej technologii:
1. korytowanie
2. wywóz ziemi na odległo¶ć 1 km
3. ułożenie warstwy ods±czaj±cej z piasku, grubo¶ć warstwy 10 cm
4. ułożenie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego o grubo¶ci 15 cm
5. ułożenie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego o grubo¶ci 10 cm
6. wykonanie w/w robót na powierzchni 3750 m2
7. termin realizacji - 15 maj 2003r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zawieraj±c± parametry przedmiotu zamówienia odebrać można w siedzibie zamawiaj±cego w Bojszowach ul. Gaikowa 35 pokój nr 8.

Osob± upoważnion± do kontaktu z oferentami jest p. Anna Klimza, kier. Ref. Gospodarki Komunalnej, tel. (032) 21-89-366 w godz. 8.00 - 12.00.
Oferty należy składać w sekretariacie zamawiaj±cego do dnia 02.04.2003r. do godz. 14.00. Oferty, które wpłyn± poczt± po w/w terminie nie będ± rozpatrywane. Otwarcie ofert nast±pi w dniu 02.04.2003r. w siedzibie zamawiaj±cego o godz. 14.30. W przetargu mog± uczestniczyć oferenci, którzy złoż± o¶wiadczenie zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.


Data publikacji: 2003-03-24

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 84.864,32 zł netto + 7 % VAT = 90.804,82 zł
Cena najdrozszej: 125.132,44 zł netto + 7 % VAT =133.891,71 zł


Firma Budowlano - Usługowa Sp. z o.o. "BUDREM"
43-200 Pszczyna
ul. Konopnickiej 21

Cena ofertowa: 125.132,44 zł netto + 7 % VAT =133.891,71 zł brutto


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl