Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Docieplenie ścian budynku, wymiana stolarki zewnętrznej, wymiana instalacji, modernizacja kotłowni, przystosowanie pomieszczeń dla rehabilitacji osób, wykonanie miejsc postojowych oraz ogrodzenia od strony drogi Ośrodka Zdrowia w Porębie WielkiejPowrót

IOGK.340-9/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057. e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami Elżbieta Kmietowicz tel(018) 3317 002 wew. 315 Urząd Gminy w Niedźwiedziu, p.6.
2.Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości przekraczającej 60 000 euro.
3.Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl
4.Określenie przedmiotu zamówienia: Docieplenie ścian budynku, wymiana stolarki zewnętrznej, wymiana instalacji, modernizacja kotłowni, przystosowanie pomieszczeń dla rehabilitacji osób, wykonanie miejsc postojowych oraz ogrodzenia od strony drogi Ośrodka Zdrowia w Porębie Wielkiej. CPV 45321000, 45324000, 45421125, 45331100
Warunki prowadzenia robót:
Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone do remontu w przeddzień rozpoczęcia robót. Remont będzie wykonywany w funkcujacym obiekcie w zwiazku z tym wszystkie roboty muszą być wykonywane w godzinach od 15,00 do 7,00 w związku z normalną działalnością Ośrodka Zdrowia. W godzinach 7,00 do 15,00 pomieszczenia muszą być posprzątane przez Wykonawcę i przystosowane do przyjmowania pacjentów. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowanych dróg komunikacyjnych oraz pomieszczeń przeznaczonych do robót, przestrzegania przepisów BHP i ppoż. w okresie realizacji robót, zabezpieczenia przed zniszczeniem pozostawianego wyposażenia pomieszczeń. Zakres prac obejmuje ponadto : sprzątanie poremontowe pomieszczeń i dojść komunikacyjnych, wywóz i utylizacja zdemontowanych części i odpadów.
5.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, zadanie nie jest podzielone na części.
6.Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2006 r.
7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Warunkami udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia są:
-spełnienie przez Wykonawcę wymagań wynikających z art. 22 ust. 1 p.1- 2 oraz p. 4 ( w powiązaniu z przesłankami wykluczenia wg art.24) ustawy Prawo zamówień publicznych,
-zrealizowanie przez Wykonawcę co najmniej 3 umów na roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
-posiadanie polisy, w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
-dysponowanie osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i dokument potwierdzającym jej przynależność do polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w niżej wymienionych dokumentach i oświadczeniach, złożonych przez Wykonawcę, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki.
8.Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 10.000 złotych, przed upływem terminu składania ofert.
9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: -- cena 100 pkt za najniższą cenę, - waga 100 %.
10.Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9,
11.Termin składania ofert: do 24.07.2006, godz.9,00.
12.Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
13.Umowa ramowa – nie dotyczy.
14.Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy
15.Aukcja elektroniczna- nie dotyczy.

Wójt Gminy - Janusz Potaczek


Przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do publikacji i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 22.06.2006r.


Data publikacji: 2006-06-22

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 564.307,71 złotych
Cena najdrozszej: 576.800,59 złotych


Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa Bożena Nocoń
Konina 293, 34-735 Niedźwiedź.
Cena wybranej oferty wynosi 564.307,71 złotych.

Jest to oferta najtańsza spełniajaca warunki wyboru.
==================================
Umowa z wybranym Wykonawcą została zawarta w dniu 17.08.2006 roku.
==================================

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - 07.08.2006r.


Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku /Dz. U. Nr 19, poz.177 ze zm./ zawiadamiam że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn. „Docieplenie ścian budynku, wymiana stolarki zewnętrznej, wymiana instalacji, modernizacja kotłowni, przystosowanie pomieszczeń dla rehabilitacji osób, wykonanie miejsc postojowych oraz ogrodzenia od strony drogi Ośrodka Zdrowia w Porębie Wielkiej” zawiadamiam iż do realizacji przedmiotu zamówienia objętego ww. postępowaniem przetargowym została wybrana: Firma Usługowo Produkcyjno-Handlowa Bożena Nocoń z siedzibą Konina 293, 34-735 Niedźwiedź.

Oferta ta została wybrana spośród 2 ważnych i nie odrzuconych ofert. Jest to oferta najtańsza spełniajaca warunki wyboru. Cena wybranej oferty wynosi 564.307,71 zł.

Wójt Gminy – Janusz Potaczek

==================================

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Umowę na to zadanie podpisano w dniu 17.08.2006 roku z Firmą Usługowo Produkcyjno Handlową Bożena Nocoń
Konina 293, 34-735 Niedźwiedź na kwotę 564.307,71 zł.

Niedźwiedź, dnia 17.08.2006 r.
Wójt Gminy - Janusz Potaczek

==================================
Plik do pobrania: Specyfikacja.doc
Plik do pobrania: Zalacznik_1.doc
Plik do pobrania: Zalacznik_2.doc
Plik do pobrania: Zalacznik_3.doc.doc
Plik do pobrania: Zalacznik_4.doc
Plik do pobrania: Zal_5_Kosztorys_sepy.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl