Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na remont chodników w miejscowości CzernicaPowrót

Czernica, dnia 20 czerwca 2006r.
L.dz. 341/ P-16/2006WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa3, 55-003 Czernica
ogłasza
przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
na
remont chodników w miejscowości Czernica

1.Przedmiot zamówienia:
Remont chodników w miejscowości Czernica.
Zakres zamówienia obejmuje wymianę krawężników, chodników i wjazdów oraz wykonanie chodników o pow. 512,60 m2 z kostki betonowej, brukowej grubości 8 cm przy ulicy Fabrycznej
i Kolejowej w miejscowości Czernica.
CPV – 45233222-1

2.Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

3. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
a) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006r.
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U z 2006r. Nr 79, poz. 551)
b) spełniają wymagania określone w SIWZ dla Wykonawców

4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.

6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( opłata – 22,00 zł ) można nabyć w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, ( pokój nr 28) w godzinach 9,00-14,00, płatność
w kasie lub za zaliczeniem pocztowym lub nieodpłatnie pobierając SIWZ ze strony internetowej www.czernica.iap.pl

7. Wymagany termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy

8. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa3, ( pokój nr 28)w terminie do dnia 03.07.2006r. do godz. 10,00

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa3, ( pokój nr 19-sala sesyjna), dnia 03.07.2006r. o godz. 10,15

10. Kryteria oceny ofert: cena brutto – 100%

11. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni od daty złożenia oferty

12.Nie zamierza się zawierać umowy ramowej.
13. Nie dopuszcza się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer OWP/2006/06/2-037663 znajduje się na stronie :
www.portal.uzp.gov.pl


Data publikacji: 2006-06-20
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl