Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na dostawę 2000 ton tłucznia i 1000 ton klińca dla potrzeb Gminy CzernicaPowrót

Czernica, dnia 20 czerwca 2006r.
L.dz. 341/ P-15/2006WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa3, 55-003 Czernica
ogłasza
przetarg nieograniczony o szacunkowej warto¶ci poniżej 60 000 euro
na
dostawę 2000 ton tłucznia i 1000 ton klińca dla potrzeb Gminy Czernica

1.Przedmiot zamówienia:
Dostawa 2000 ton tłucznia i 1000 ton klińca dla potrzeb Gminy Czernica

2.Rodzaj zamówienia: dostawy

3. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
a) spełniaj± warunki wynikaj±ce z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006r.
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialno¶ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U z 2006r. Nr 79, poz. 551)
b) spełniaj± wymagania okre¶lone w SIWZ dla Wykonawców

4. Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

5. Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania oferty czę¶ciowej.

6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( opłata – 15,00 zł ) można nabyć w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, ( pokój nr 28) w godzinach 9,00-14,00, płatno¶ć w kasie lub za zaliczeniem pocztowym lub nieodpłatnie pobieraj±c SIWZ ze strony internetowej www.czernica.iap.pl

7. Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 28 lipca 2006r.

8. Miejsce i termin składania ofert:
Urz±d Gminy Czernica, ul. Kolejowa3, ( pokój nr 28) do dnia 03.07.2006r. do godz. 9,00

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urz±d Gminy Czernica, ul. Kolejowa3, ( pokój nr 19-sala sesyjna), dnia 03.07.2006r. o godz. 9,15

10. Kryteria oceny ofert: cena brutto – 100%

11. Termin zwi±zania ofert±: wynosi 30 dni od daty złożenia oferty

12.Nie zamierza się zawierać umowy ramowej.
13. Nie dopuszcza się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer OWP/2006/20-370211 znajduje się na
na stronie : www. portal .uzp.gov. pl


Data publikacji: 2006-06-20

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 100 040,00 zł
Cena najdrozszej: 114 680,00 zł


Wygrywajacy: Przedsiębirstwo Handlowo Usługowe RYCZKOWSKI
Regon: 930357707
ul. Przedszkolna 45
55-002 Gajków
Powiat Wrocławski
Wojewodztwo Dolno¶l±skie
Telefon: 71 3185575
Fax: 71 3185969
Adres www: ----------
Adres e-mail: ----------
Cena oferty: 100 040,00 w tym VAT 18 040,00
Zadania:

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl