Portal Piatek - 30 wrzesnia 2022 Geraldy, Honoriusza, Wery    "Granica między dobrem i złem nie przebiega pomiędzy ludˇmi, ale przez człowieka" - autor nieznany
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa samochodu strażackiego dla OSP w Tarnawie DolnejPowrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Dostawa samochodu strażackiego dla OSP w Tarnawie Dolnej”


I. Zamawiaj±cy : Gmina Zembrzyce, siedziba 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02; fax (033) 8770 700 zwanym dalej Zamawiaj±cym.

Adres strony internetowej gdzie jest dostępna specyfikacja www.zembrzyce.pl
Adres poczty elektronicznej gminazembrzyce@poczta.fm

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustaw± Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustaw±.

Warto¶ć zamówienia nie przekracza wyrażon± w złotych równowarto¶ć kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : 34-210 Zembrzyce 540 pokój nr 14, za po¶rednictwem poczty, ewentualnie pobrać ze strony internetowej www.zembrzyce.pl Specyfikacja jest dostępna nieodpłatnie.

IV. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa samochodu strażackiego dla OSP w Tarnawie Dolnej”

V. Osoby upoważnione do kontaktów :
W sprawach formalnych osob± upoważnion± do kontaktu z wykonawcami jest Przemysław Fidelus , tel. (033) 874 60 02.
W sprawach technicznych osob± upoważnion± do kontaktu z wykonawcami jest Grażyna Fuja, tel. (033) 874 60 02.

VI. Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 10 dni od daty podpisania umowy.

VIII. Warunki jakie musz± spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mog± ubiegać się wykonawcy którzy :
a) posiadaj± uprawnienia do wykonywania okre¶lonej działalno¶ci lub czynno¶ci, jeżeli ustawy nakładaj± obowi±zek posiadania takich uprawnień,
b) posiadaj± niezbędn± wiedze i do¶wiadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuj± osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajduj± się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj±cej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegaj± wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) ponad to Wykonawcy musz± spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;

IX. Zamawiaj±cy nie wymaga składania wadium.

X. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będ±
cena ofertowa - 60%
ocena techniczna -40%

XI. Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce pokój nr 14 w terminie do dnia 22.06.2006 r. godz. 1100.

XII. Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce na Sali narad w terminie do dnia 22.06.2006 r. godz. 1130.

XIII. Termin zwi±zania ofert± wynosi 30 dni licz±c od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 14.06.2006 r.


Data publikacji: 2006-06-14

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 61.400,00 złotych brutto
Cena najdrozszej: 61.400,00 złotych brutto


„Samochody Ratownicze”
Ul. Ustronie 3
86-200 Chełmno

Plik do pobrania: dostawa samochodu strazackiego dla OSP TD.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl