Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Słopnice Powrót

IGK.341-5/06 Słopnice, 2006-05-31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


nazwa zamówienia: Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Słopnice

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Wójt Gminy Słopnice
Słopnice 911
34-615 Słopnice
www.slopnice.pl
E-mail gmina@slopnice.pl
Godziny urzędowania 7:30-15:30

2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia: w Urzędzie Gminy Słopnice pokój Nr 13, lub za zaliczeniem pocztowym. Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slopnice.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Wykonanie podbudowy tłuczniowej – 6910 m2
Wykonanie nawierzchni z masy mineralno asfaltowej – 5840 m2
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45233142-6

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami oraz spełniają wymogi zawarte w art. 22 ust 1, a także spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedłożenie przez wykonawcę stosownych oświadczeń i dokumentów.
Nie spełnienie wymagań będzie skutkowało wykluczeniem oferty.

8) Informacja na temat wadium: wadium – 3 500,00 zł.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: --------------------------------------------------------------------------- | Nazwa kryterium |Waga | --------------------------------------------------------------------------- |Cena |100 % | ---------------------------------------------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Słopnice Słopnice 911 34-615 Słopnice Pokój nr 4, do dnia 2006-07-12 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Słopnice
Słopnice 911 34-615 Słopnice
Pokój nr 14, dnia 2006-07-12 o godz. 10:30.

12) termin związania ofertą 30 dni, tj. do dnia 2006-08-11

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzenie aukcji elektronicznej

15) Ogłoszenie przekazano do publikacji Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2006
Wójt Gminy Słopnice
Adam Soltys

Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data publikacji: 2006-06-12

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 290 301,70 zł
Cena najdrozszej: 372343,02 zł


Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe "Limdrog" Sp. z o.o.
34-600 Limanowa
ul. M.B. Bolesnej 87


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl