Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na modernizację pomieszczeń budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce.Powrót

Wieliczka 2.06.2006 r.

O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizacja pomieszczeń budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce
- etap II remont z adaptacją na pomieszczenia Szkoły Muzycznej ”. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Budynków i Lokali ul. Limanowskiego 32 ,parter , pokój 10 telefon ( 012) 278-65-23 , 278-63-12 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ 43,20 zł .
Opis przedmiotu zamówienia :
Modernizacja pomieszczeń budynku Rynek Górny 6 Wieliczce – etap II remont z adaptacją na pomieszczenia Szkoły Muzycznej ( CPV:45262700-8 ) .
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w celu adaptacji budynku do funkcji szkolnej.
Zakres robót obejmuje:
- wykonanie dodatkowych ścianek działowych o odpowiedniej akustyce,
- wydzielenie z istniejących pomieszczeń dodatkowych sanitariatów,
- częściowa wymiana posadzek,
- częściowa wymiana elementów stropów podwieszanych,
- częściowa wymiana instalacji elektrycznej,
- wykonanie nowej instalacji wod-kan,
- wymiana instalacji c.o.
- malowanie pomieszczeń,
- zainstalowanie na schodach od strony ulicy Kilińskiego urządzenia do komunikacji dla osób niepełnosprawnych.
Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową , przedmiarem robót ,specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych , oraz pozwoleniem konserwatorskim.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Wadium w wysokości : 8 000,00 zł musi być wniesione do dnia 3.07.2006 r do godz.10.00
Termin realizacji : do 25.08.2006 r .
Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Olimpia Tomera-Grzesińska , Janusz Lepiarz.

Składanie ofert :3.07.2006 r do godz. 10.00
Oferta ma być opakowana w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„Modernizacja budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce „.
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1.

Termin składania ofert upływa dnia 3.07.2006 r do godz.10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 3.07.2006 r o godz.10.05 w siedzibie zamawiającego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
Spełniają kryteria zawarte w SIWZ.
Spełniają kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz udzielą 5 letniej gwarancji oraz rękojmii na wykone roboty oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną w obiektach zabytkowych
odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym , stanowiącym przedmiot zamówienia- warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentu zawierającego wykaz tych robót , z których co najmniej jedna odpowiada powyższym warunkom.
Dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia konserwatora dzieł sztuki- warunek zostanie spełniony poprzez udokumentowanie spełnienia warunków wynikających z Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9.06.2004 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich , robót budowlanych , badań konserwatorskich i architektonicznych a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych § 7 pkt 1.

Termin związania ofertą - 30 dni .

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (10 MB)

Data publikacji: 2006-06-07

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: ----
Cena najdrozszej: ----


Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka informuje , że na podstawie przetargu nieograniczonego na zadanie : „Modernizację pomieszczeń budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce – etap II remont z adaptacją na pomieszczenia Szkoły Muzycznej „który został rozstrzygnięty w dniu 4.07.2006 r jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną wybrano ofertę Firmy Budowlano Konserwatorskiej „Eska” ul.Wadowicka12, 30-415 Kraków .
Plik do pobrania: odpowiedz_do_SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl