Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na skład, druk w prasie regionalnej i dystrybucję informacji promującej miasto i gminę Wieliczka pod tyt. "KRONIKA WIELICZKI", o objętości 1 kolumny w cyklu miesięcznym, w wydaniach wtorkowych Powrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA

1.skład, druk w prasie regionalnej i dystrybucję informacji promującej miasto i gminę Wieliczka pod tyt. „KRONIKA WIELICZKI”, o objętości 1 kolumny w cyklu miesięcznym, w wydaniach wtorkowych (w każdy ostatni wtorek miesiąca, w grudniu 2006 w środę), na kolumnach redakcyjnych, w wydaniu I (w pełnym nakładzie gazety).

Zamawiający: Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej:
www.wieliczka.eu

1. Opis przedmiotu zamówienia:
skład, druk w prasie regionalnej i dystrybucja informacji promującej miasto i gminę Wieliczka pod tyt. „KRONIKA WIELICZKI”, w cyklu miesięcznym, w każdy ostatni wtorek miesiąca (w grudniu 2006 – w środę), począwszy od 27 czerwca do 27 grudnia 2006 r.

2. Miejsce wykonania zamówienia:
Łamy gazety regionalnej o nakładzie minimum 50 tys. egzemplarzy, na kolumnach redakcyjnych w pełnym wydaniu gazety obejmującej swym zasięgiem teren województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu wielickiego.

3. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

4. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Zamówienie należy wykonać do 27 grudnia 2006 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

a.Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest osiągnięcie w wydaniu wtorkowym gazety regionalnej, (w grudniu 2006 w środowym) dla wydania I (pełny nakład gazety) w wysokości min. 50 tys. egzemplarzy na dzień złożenia oferty.
b.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający wymagania zawarte w ustawie o zamówieniach publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
c.Udział w postępowaniu ogranicza się do oferentów, których publikacje będą się ukazywały na terenie Małopolski i obrzeżach, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu wielickiego.

8. Spełnienie tych warunków zostanie dokonane przez złożenie następujących dokumentów:
a.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b.oświadczenie, że oferent spełnia warunki art.22. ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych
c.oświadczenie o nakładzie gazety we właściwym terminie,
d.oświadczenie o zasięgu terytorialnym gazety.

8. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami :
- nakład sprzedany na terenie Małopolski we wtorek - 45%
- cena za 1 kolumnę we wtorek - 25%
- zasięg terytorialny gazety mierzony ilością powiatów, na których ukazuje się dziennik - 30 %

9. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
SWIZ można otrzymać u pełnomocnika burmistrza ds. kontaktów z mediami w UMiG Wieliczka ul. Pocztowa 1, pok. Nr 2, w terminie do 15 czerwca 2006 r.

10. Termin składania ofert: 16 czerwca 2006 r. godz. 10.00 w Sekretariacie burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1


11. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

12. Termin otwarcia ofert: 16 czerwca 2006 r. godz. 10.05 w gabinecie zastępcy burmistrza MiG Wieliczka.

13. Informacji na temat przetargu i SIWZ udziela: Wiesław Siekierski tel. 012 288 18 22 lub 0691 523 422, Wieliczka, ul Pocztowa 1 pok. Nr 2 .

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wieliczka, 7 czerwca 2006 r.

Data publikacji: 2006-06-07
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl