Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż działki budowlanej w obrębie GajkówPowrót

Czernica, dnia 31 maja 2006r.
L.dz.0621/27/2006

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Gajków

Dla n/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW 18475
Przedmiotem sprzedaży jest :
1) działka nr 356/1 o pow. 1288 m2 wraz z udziałem 1/5 w działce nr 356/5
– cena wywoławcza netto – 51 340 zł, wadium – 5 200 zł

Zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Czernica decyzją o warunkach zabudowy nr 164/05 z dnia 26.08.2005r. nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą techniczną. Położona na obszarze północno-wschodniej części układu osadniczego wsi Gajków. Działka nr 356/5 o pow. 746 m2 stanowi drogę wewnętrzną – dojazd do wydzielonych działek budowlanych.
Sieć uzbrojenia technicznego ( wodociąg, sieć energetyczna ) doprowadzona do najbliższych zabudowań przy ulicy Ustronie. Obecnie w Gajkowie trwa budowa sieci kanalizacyjnej.

Przetarg odbędzie się dnia 4 lipca 2006r. o godz. 9.00 w sali Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( sala sesyjna nr 19 ).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:
BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 30.06.2006r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi - 520,00 ( słownie: pięćset dwadzieścia złotych)
Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT w wysokości 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 595,00 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,
ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście ( pokój nr 28)
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia
w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.


Data publikacji: 2006-05-31
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl