Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zakup samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP LaskowaPowrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa
tel/fax 018 3333076 www.laskowa.iap.pl, e-mail: gmina@laskowa.iap.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Zakup samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP Laskowa”

Wspólny Słownik Zamówień: 34144211-0
Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2006-06-30
Termin zwi±zania ofert±: 30 dni

Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nieodpłatnie można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju 9.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami s±:

· w zakresie proceduralnym:
1 Joanna Jędrzejek- Karteczka - tel. ( 018) 3333076 wewn. 45.
· w zakresie merytorycznym:
1 Paweł Jonik - tel. (018) 3333068 wewn. 39

Oferty należy składać siedzibie Zamawiaj±cego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 2006-06-12 do godz. 11:00.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych
W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniaj±cy warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%
Laskowa dnia: 2006-05-17Data publikacji: 2006-05-22

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 199.000,00
Cena najdrozszej: -


SAMOCHODY RATOWNICZE
UL. USTRONIE 3
86-200 CHEŁMNO


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl