Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
rozbiórka kanału odpływowego w miejscowości Dobrzykowice - II etapPowrót

Czernica, dnia 23 maja 2006r.

L.dz. 341/P-14/2006


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 60 000 euro

Rozbiórka kanału odpływowego w miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica
– II ETAP

1.Przedmiot zamówienia:
Rozbiórka kanału odpływowego w miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica- II etap
Zakres prac do wykonania:
a) rozebranie kanału odpływowego o długości 303 m, z rur betonowych o średnicy zewnętrznej 1 m i grubości ścianki 10 cm, posadowionego na ławie betonowej o wymiarach przekroju 1,0 x 0,2 m i objętości 76,6 m3
b) rozebranie komór spustowych obustronnych ( 7,42 m3)
c) rozebranie krótkich odcinków rur betonowych wychodzących z dna komór ( 25,6 m3)
d) składowanie materiałów rozbiórkowych na placach tymczasowych
e) instalacja kruszarki szczękowej na w/w placu i kruszenie materiałów rozbiórkowych z I i II etapu robót – łącznie około 700 m3 urobku
f) likwidacja placów składowych, niwelacja terenu robót i inne prace ziemne
2.Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a) spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm. )
b) spełniają wymagania określone w SIWZ
3.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
5.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 30,00 zł brutto można nabyć
w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, płatność
w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
6.Wymagany termin realizacji zamówienia : 2 miesiące od daty podpisania umowy.
7.Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 12.06.2006r.
do godz. 9,00
8.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19, dnia 12.06.2006r.
o godz. 9,15
9.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium wartości - 5 000 PLN
10.Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
11.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
12.Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:
Pan Piotr Golus – ( pokój nr 24 ) tel. 071-318-01-77 wew. 24 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
Data publikacji: 2006-05-24
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl