Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg na remont dróg gminnychPowrót

Czernica, dnia 23 maja 2006r.


L.dz. 341/P - 12/2006


Wójt Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 60 000 euro

Remont dróg gminnych w Gminie Czernica

1. Przedmiot zamówienia:
Remont dróg gminnych w Gminie Czernica.
2. Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a) spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm. )
b) spełniają wymagania określone w SIWZ
3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 35,00 zł brutto można nabyć w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, płatność w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.
7. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 09.06.2006r.
do godz. 10,00
8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19, dnia 09.06.2006r.
o godz. 10,15
9. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium wartości - 3 000 PLN
10. Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
12. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:
Pan Lech Gocoł – ( pokój nr 22 ) tel. 071-318-01-77 wew. 22 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
Data publikacji: 2006-05-23
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl