Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa sali gimnastycznej w Podobinie - etap I- roboty ziemne i fundamentowePowrót

IOGK.340-8/2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

1. Wójt Gminy NiedĽwiedĽ, telefon / fax. ( 018 ) 3317002, www.niedzwiedz.iap.pl, e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane, zadanie pn. . Budowa sali gimnastycznej w Podobinie – etap I - roboty ziemne i fundamentowe.
CPV 45.21.22.22-8

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( cena 10 złotych) można odebrać w siedzibie zamawiaj±cego , pok.: 6, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami – p. Andrzej Adamczyk, lok. 16, w godz. 8:00-14:00 tel.018 3317002 w. 315.

3. Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych, stropy, fundamenty, ¶ciany żelbetowe, izolacje poziome pod ławami i stropami, izolacje pionowe, dreanaż oraz zasypanie wykopów do rzędnej 457,70 mnpm.

4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani ofert czę¶ciowych.

5. Termin realizacji – do 30 marca 2007 roku

6. O udzienienie zamówienia mog± ubiegać się wykonawcy spełniaj±cy wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, w ci±gu ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalno¶ci jest któtszy w tym okresie zrealizowali co najmniej 3 zadania odpowiadajace swoim rodzajem i warto¶ci± zakresowi przetargu, a także spełniaj±cy warunki dodatkowe okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Wadium - 5000 zł.

8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%

9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego, pokój Nr 9. w terminie do dnia 14.07.2006 roku do godziny 09:00.

10. Otwarcie ofert nast±pi dnia 14.07.2006 roku o godzinie 09:15 w Domu Kultury, NiedĽwiedĽ 130 - Rynek (parter - sala narad Urzędu Gminy).

11. Termin zwi±zania ofert± wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.


Data publikacji: 2006-05-22

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 209.306,73 PLN
Cena najdrozszej: 228.621,88 PLN


Firma Usługowo-Produkcyjno Handlowa Bożena Nocoń z siedzib± Konina 293, 34-735 NiedĽwiedĽ.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl