Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w wysokości 747.000 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytówPowrót

IOGK.340-7/2006

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego


1. WÓJT GMINY NIEDŹWIEDŹ, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel. 3317 002, fax.3317 057, www.niedzwiedz.iap.pl , gmina@niedzwiedz.iap.pl , ogłasza przetarg nieograniczony na usługę:
Udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w wysokości 747.000 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. CPV 66130000.

2. Przedmiot zamówienia:
1) kwota kredytu- 747.000 złotych,
2) uruchomienie kredytu w dniu 26.06.2006 roku w jednej transzy,
3) okres kredytowania 5 lat,
4) karencja w spłacie 7 miesięcy,
5) spłata kapitału co kwartał w dniach: 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 20 grudnia,
6) spłata pierwszej raty kapitałowej w dniu 31 marca 2007 roku,
7) spłata ostatniej raty kapitałowej w dniu 20.12.2011 roku,
8) spłata odsetek co miesiąc – dniem spłaty odsetek jest 30 dzień miesiąca,
9) zabezpieczenie kredytu- weksel in blanco,
10) źródło spłaty kredytu- dochody budżetu gminy.

3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.

4. Termin realizacji zamówienia : Uruchomienie kredytu w jednej transzy w dniu 26.06.2006 roku, Spłata całego kredytu do dnia 20.12.2011 roku.

5. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) -100 %

6. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 6 lub za pośrednictwem poczty.

7. Uprawniona do kontaktów z oferentami – Pani Sylwia Smreczak tel. 3317 002 wew. 326, w godz. 8,00-14,00.

8. Oferty należy skladać w siedzibie zamawiającego, lok. 9.

9. Termin składania ofert upływa dnia 02.06.2006 roku 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.06.2006 roku o godzinie 09:15 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiedź (budynek
Domu Kultury w Niedźwiedziu na parterze – Rynek).

10. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert..

11. Wadium nie wymagane.


12. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych, działający w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. nr 72, poz. 665, z późn. zmianami) oraz spełniać warunki zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Data publikacji: 2006-05-17
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl