Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie robót remontowo budowlanych w budynku Przedszkola nr 2 w MiechowiePowrót

Miechów 15.05.2006r.

O G Ł O S Z E N I E

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 2
ul. Jagiellońska 34
32-200MIECHÓW

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej do 60.000 EURO na wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynku Przedszkola t.j.
- wymianę stolarki okiennej drewnianej na PC V
- wymianę parapetów zewnętrznych blaszanych
Szczegółowy zakres robót do wykonania znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do dokumentów przetargowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej lub wariantowej.
Zamawiający określa następujący termin wykonania zamówienia :
- rozpoczęcie robót – po podpisaniu umowy-nie później niż 26.06.2006 r.
- zakończenie robót – do 30.06.2006 r.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami, które będą stanowić załączniki do oferty :
- oświadczenie z art. 22 i 24 - załącznik nr 3 do SIWZ
- odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej
- kosztorys ofertowy szczegółowy opracowany na podstawie przedmiaru robót stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ, z wartością robót stanowiącą cenę zamówienia
- kosztorys ofertowy scalony z cenami jednostkowymi oraz wartością robót stanowiącą cenę
zamówienia , opracowany na podstawie załączonego kosztorysu scalonego ślepego
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ

Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami :

- Jadwiga Malicka – Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Miechowie
tel. /41/ 383 10 41

Komplet dokumentów przetargowych można uzyskać w siedzibie Zamawiającego.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 2.06.2006 r.
do godziny 10-tej.
Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi w dniu 2.06.2006 r. o godzinie 11-tej w siedzibie Zamawiającego .
Kryteria oceny ofert :
- cena - 100%
Zamawiający nie wymaga wpłacenia przez Wykonawców wadium.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Data publikacji: 2006-05-16

Wyniki przetargu:

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2
W MIECHOWIE
REGON: 356682676 NIP:659-14-33-069
Telefon: (041) 383 10 41 Faks: (041)383 05 34
e-mail:przedszkole2miechow@wp.pl
niniejszym informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:
ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE –WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ NA PCV
Znak sprawy: 1/2006
Data przetargu 02.06.2006

Wybrano ofertę:Oferta nr 3 firma (nazwa): „OKNOFENS” Sp. z o.o. 41-250 Czeladź, ul. Nowopogońska 98Łączna cena oferty:Netto: 14 592.39 zł, VAT(22%) 3210.33 zł Brutto:17 802.72 zł © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl