Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na kompleksową obsługę w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: "Kanalizacji Gminy Oświęcim etap Broszkowice-Babice-Brzezinka część II"Powrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 OŚWIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. OŚWIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na Kompleksową obsługę w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: "Kanalizacji Gminy Oświęcim etap Broszkowice-Babice-Brzezinka część II.

Wspólny Słownik Zamówień: 74262000-3

Termin wykonania zamówienia:
data rozpoczęcia: 2006-06-19
data zakończenia: 2008-06-30

Termin związania ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100 %

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pokój 21.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami jest:
inspektor AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl ,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66, wew. 24.
fax. 33 (prefix) 844-15-68

Oferty nalezy składać w siedzibie zamawiajacego, lok. 21.

Termin składania ofert upływa dnia 2006-05-30 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2006-05-30 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego, lok. 30 - sala sesyjna.


Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych, częściowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniających warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Data publikacji: 2006-05-15

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


UG-3411/PN/7/06

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Informujemy, iż na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r, Nr 19, poz. 177) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w tybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksową obsługę w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: "Kanalizacja Gminy Oświęcim etap Broszkowice-Babice-Brzezinka część II"
z powodu: tego, że postępwanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl