Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w OżarachPowrót

numer sprawy :…6./PN/BGP/06 miejscowość, 2006.05.15 Kamieniec Ząbkowicki OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI DO 60.000EURO. Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej we wsi Ożary -etap III –gmina Kamieniec Ząbkowicki 1) Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kamieniec Ząbkowicki ulica Ząbkowicka 26 57-230 Kamieniec Ząbkowicki tel.074/8162-011 do 012 ,fax. 074/8173-361
Strona www.kamzab.pl E-mail: zabawa@kamzab.pl NIP: 887-16-35-266 REGON: 890718449
Godziny urzędowania 7.30-15.00 2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony wartość zadania do 60.000 Euro 3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ można nabyć u Zamawiającego :
Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki ulica Ząbkowicka 26 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
w godz. 8:00 do 12:00 cena specyfikacji : 12,20 zł /brutto z pod. VAT /pokój nr 1-Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej/ Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Jan Zabawa- Kier Ref. Bud ..
4) Opis przedmiotu zamówienia:
Budowa sieci wodociągowej we wsi Ożary –etap III. kod CPV 45231300-8 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie robót :1.08.2006r.
.Zakończenie i oddanie do eksploatacji do 31.05.2007r. 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: opis warunków i sposobu oceniania :zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 8) Informacja na temat wadium : Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6.000 zł /słownie :sześć tysięcy złotych / -przed upływem składania ofert. 9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 80% ,warunki płatności 20% .
10) miejsce i termin składania ofert : sekretariat Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki w siedzibie zamawiającego pokój nr 10 do dnia 20.06.2006r. do godz. 10.oo.
Otwarcie ofert w siedzibie zamawiającego dn.20.06.2006/sala narad I p./o godz. 10.15. Nazwa zamawiającego : Gmina Kamieniec Ząbkowicki, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki Ulica Ząbkowicka 26 tel./074/8162-010 , : 8162-011 : , fax ; /074/8173-361
11)termin związania ofertą : okres 30 dni od upływu składania ofert.


Data publikacji: 2006-05-15
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl