Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Pełnienie roli Inwestora Zastępczego dla zadania pn. „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Tarnawie Górnej, oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Górna i ŚleszowicePowrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Pełnienie roli Inwestora Zastępczego dla zadania pn. „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Tarnawie Górnej, oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Górna i Śleszowice”


I. Zamawiający : Gmina Zembrzyce, siedziba 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02; fax (033) 874 60 02 zwanym dalej Zamawiającym.

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : 34-210 Zembrzyce 540 pokój nr 14, ewentualnie za pośrednictwem poczty. Specyfikacja jest dostępna nieodpłatnie.

IV. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie roli Inwestora Zastępczego dla zadania pn. „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Tarnawie Górnej, oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Górna i Śleszowice”.

V. Osoby upoważnione do kontaktów :
W sprawach formalnych osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Przemysław Fidelus , tel. (033) 874 60 02.
W sprawach technicznych osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Danuta Strączek, tel. (033) 874 60 02.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 31.12.2007 r.

VIII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) ponad to Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;

IX. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

X. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ofertowa - 100%.

XI. Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce pokój nr 14 w terminie do dnia 30.05.2006 r. godz. 1100.

XII. Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce na Sali narad w terminie do dnia 30.05.2006 r. godz. 1130.

XIII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 12.05.2006 r.Data publikacji: 2006-05-12

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 217.709,00 zł brutto
Cena najdrozszej: 217.709,00 zł brutto


Konsorcjum :
Lider - Zakład Usług Inwestycyjnych "EKOPLAN" Jarosław Biedroń
ul. Ujejskiego 22
33-100 Tarnów

Członek - CITEC S.A.
ul. Dulęby 5
40-833 Katowice


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl