Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa drogi gminnej do osiedla Niedojady -Smaciarze w PodobiniePowrót

IOGK.340-3/2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

1. Wójt Gminy NiedĽwiedĽ, telefon / fax. ( 018 ) 3317002, www.niedzwiedz.iap.pl, e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane, zadanie pn. odbudowa drogi do do osiedla Niedojady – Smaciarze w Podobinie.
(CPV.45233131-6).

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiaj±cego ,pok.: 6, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Andrzej Adamczyk, lok. 16, w godz. 8:00-14:00 tel.018 3317002 w. 315.

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odbudowy drogi długo¶ci 190 m do osiedla Niedojady- Smaciarze w Podobinie w zakresie: podbudowa z kruszywa naturalnego, odtworzenia rowów przydrożnych z uzupełnieniem ¶cieków betonowych, łapaczy wody 51 m, podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej.

4. Zamówienie nie jest podzielone na czę¶ci, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5. Termin realizacji – do 31 lipca 2006 roku

6. W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniaj±cy wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,z spełniaj±cy warunki dodatkowe okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a także w ci±gu ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalno¶ci jest któtszy w tym okresie zrealizowali co najmniej 3 zadania odpowiadajace swoim rodzajem i warto¶ci± zakresowi przetargu,

7. Wadium w tym postępowaniu – nie wymagane.

8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%

9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego, lok. 9. w terminie do dnia 29.05.2006 roku do godziny 09:00.

10. Otwarcie ofert nast±pi dnia 29.05.2006 roku o godzinie 09:30 w Domu Kultury, NiedĽwiedĽ 130 - Rynek (parter - sala narad).

11. Termin zwi±zania ofert± wynosi 30 dni.


Data publikacji: 2006-05-12
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl