Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla gminy Kamieniec ZąbkowickiuPowrót

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki
ogłasza przetarg nieograniczony nr 7/PN/IPO/2006 o wartości szacunkowej do 60 tysięcy euro
zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego:
www.kamzab.pl

************
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa zamawiającego : GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
ul. Ząbkowicka nr 26
Kod: 57-230 Miejscowość: Kamieniec Ząbkowicki
tel. 074/ 8162-011 do 012, fax. 074/8173-361
e-mail:gmina@kamzab.pl
oraz
strona internetowa gminy: www.kamzab.pl
NIP 887 – 16 – 35 – 266 REGON 890718449

1. Tryb zamówienia: zamówienie publiczne na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 tysięcy euro – według ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dziennik Ustaw nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami )(PZP).
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można nabyć w siedzibie zamawiającego nieodpłatnie.
3. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 5 zestawów komputerowych z monitorem LCD, 5 licencji programu biurowego, 3 drukarek laserowych, 2 drukarek laserowych, , 4 kości pamięci RAM, 30 licencji programu narzędziowego, 20 licencji programu do przeglądania grafiki oraz dysku przenośnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
30231300-0, 30241600-6
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Maksymalny termin wykonania zamówienia: 30 czerwca 2006 roku.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia:

a) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi – oświadczenie oferenta.
b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej niniejszym zadaniem działalności i czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do krajowego rejestru sądowego.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – oświadczenie oferenta.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP – oświadczenie oferenta.
e) Udzielą minimum 36 – miesięcznej gwarancji na komputery i minimum 12 miesięcznej na pozostały sprzęt – oświadczenie oferenta.
f) W ciągu ostatniego roku (od maja 2005 roku do kwietnia 2006 roku) wykonali co najmniej jedną dostawę o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem. Wartość wykonania zadania powinna wynosić co najmniej 20.000 złotych;.
g) Akceptują warunki umowy stanowiącej załącznik do SIWZ – oświadczenie oferenta.
h) Akceptują warunki przetargu określone w SIWZ – oświadczenie oferenta.
i) Nabędą SIWZ w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu. Niespełnienie chociażby jednego warunku z wymienionych w pozycji 7 skutkować będzie odrzuceniem oferty. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100 %.
9. Termin związania ofertą: oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od dnia 29 maja 2006 roku do dnia 28 czerwca 2006 roku.
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim w zamkniętych kopertach z napisem „ Oferta przetargowa nr 7/PN/IPO/2006” w terminie do 29 maja 2006 roku do godziny 10:00.
 Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 maja 2006 o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim – sala posiedzeń.

11. Kontakt oferentów z zamawiającym:

 Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: tel. 074/ 8162-011 do 012 lub fax. 074/8173-361 e-mail: gmina@kamzab.pl
 Osoba upoważniona: Benedykt Wołoszczuk w godzinach od 8:00 do 10:00 tel. 074/8162-018 lub fax. 074/ 8173-361 e-mail: informatyk@kamzab.pl

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 12 maja 2006 roku.
Data publikacji: 2006-05-12
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl