Portal Niedziela - 5 grudnia 2021 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg na sprzdaż działek w DobrzykowicachPowrót

Czernica, dnia 18 kwietnia 2006r.
L.dz.0621/ 19/2006

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice

Dla n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 20 340
Przedmiotem sprzedaży jest :
1) działka nr 354/32 o pow. 963 m2 - cena wywoławcza – 30 600 zł netto - wadium 3 100 zł
2) działka nr 354/33 o pow. 814 m2 - cena wywoławcza – 27 630 zł netto - wadium 2 800 zł
3) działka nr 354/34 o pow. 829 m2 - cena wywoławcza – 28 140 zł netto - wadium 2 900 zł
4) działka nr 354/50 o pow. 924 m2 - cena wywoławcza – 31 360 zł netto - wadium 3 200 zł
5) działka nr 354/51 o pow. 800 m2 - cena wywoławcza – 26 575 zł netto - wadium 2 700 zł
6) działka nr 354/52 o pow. 886 m2 - cena wywoławcza – 30 075 zł netto - wadium 3 100 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości te znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN 19 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomości położone w północnej części wsi Dobrzykowice w pobliżu drogi gminnej
( ul. Widawska ). Cały kompleks działek położony jest w terenie płaskim.
Obecnie jest brak wyposażenia działek w sieci uzbrojenia terenu. Gmina Czernica zobowiązuje się w terminie do końca lipca 2007r. wykonać sieć wodociągową w drogach osiedlowych.

Przetarg odbędzie się dnia 19 maja 2006r. o godz. 12,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica
( sala sesyjna - nr 19 ).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :
BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 15 maja 2006r. Wadium do przetargu winno być wpłacone osobno na każdą działkę
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi jeden procent
Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT – 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 635,00 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Data publikacji: 2006-04-18
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl