Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na budowę linii kablowych nN zasilających oświetlenie uliczne w Gminie Czernica.Powrót

Czernica, dnia 13 kwietnia 2006r.

L.dz. 341/P-08/2006


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 60 000 euro

Budowa linii kablowych nN zasilających oświetlenie uliczne w Gminie Czernica.

1.Przedmiot zamówienia:
Budowa linii kablowej nN zasilającej oświetlenie uliczne w n/w miejscowościach:
a) Kamieniec Wrocławski - ulica Łąkowa, Wąska
b) Kamieniec Wrocławski – ulica Polna, Leśna
c) Dobrzykowice – ulica Kolejowa, Klonowa, Słoneczna ,Wiśniowa
d) Czernica – ulica Brata Alberta Chmielowskiego
Zakres prac do wykonania:
- wytyczenie trasy przebiegu linii oświetlenia drogowego
- wykopy pod linie kablową i latarnie oświetleniowe
- ułożenie kabli energetycznych n/n
- zasypanie wykopów
- montaż opraw oświetleniowych - 55 szt.
- pomiary geodezyjne powykonawcze
2.Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a) spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm. )
b) spełniają wymagania określone w SIWZ
3.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
5.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 40,00 zł można nabyć
w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, płatność
w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
6.Wymagany termin realizacji zamówienia : dwa miesiące od daty podpisania umowy.
7.Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 28.04.2006r.
do godz. 9,00
8.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19, dnia 28.04.2006r.
o godz. 9,15
9.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium wartości - 4 000 PLN
10.Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
11.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
12.Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:
Pan Lech Gocoł – ( pokój nr 22 ) tel. 071-318-01-77 wew. 22 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
Data publikacji: 2006-04-13
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl